Pro média a PR

40% inkrustace vodovodu, díry v kanalizaci a kaverny jsou důvodem pro rekonstrukci v Ústí n. L., v ul. Hradiště

Teplice, 8. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústeckém kraji další plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a historického vodovodu v Ústí nad Labem, v ulici Hradiště.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Na obnovu majetku letos věnujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS, což je 830 milionů korun. Rekonstrukci kanalizace a historického vodovodu v ústecké ulici Hradiště provádíme úsporně v rámci jedné stavby. Tempo obnovy bychom v celém regionu působnosti naší společnosti potřebovali zvýšit, abychom zamezili dalšímu stárnutí majetku.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 80 mm v ulici Hradiště zajišťuje nejenom zásobování přilehlých objektů, ale i zokruhování distribučního systému krajského města Ústí nad Labem. Řad pochází z roku 1910 a dnes je vlivem stáří a 40% inkrustace ve špatném technickém stavu. 

Stávající koncové větve jednotné kanalizace v této ulici odvádí odpadní vody z přilehlých objektů. Betonová kanalizační stoka z roku 1980 vejčitého profilu 500/750 mm v délce 50 metrů a zděná stoka z roku 1930 obdélníkového profilu 800/1000 mm v délce 53 metrů jsou ve špatném technickém stavu. Jsou z 50% zkorodované a mají díry ve dně, následkem čehož vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 80 mm v délce 110 metrů. Pro kanalizaci se použije kameninové potrubí o vnitřním průměru 300 mm v délce 98 metrů a o vnitřním průměru 500 mm v délce 9 metrů. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Součástí stavby bude přepojení stávajících 15 vodovodních a 16 kanalizačních přípojek na trase. Rekonstruované úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 300 připojených obyvatel.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 13. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započnou vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > 40% inkrustace vodovodu, díry v kanalizaci a kaverny jsou důvodem pro rekonstrukci v Ústí n. L., v ul. Hradiště
Vytištěno: 28.06.2017 12:40, www.svs.cz