Pro média a PR

A rekonstruujeme také zborcenou stoku a poruchový vodovod v Kadani, v Havlíčkově ulici

Teplice, 27. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci zborcené kanalizace a poruchového vodovodu v Kadani, v Havlíčkově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaná kanalizace v Kadani v Havlíčkově ulici zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od 15 připojených obyvatel tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka v Havlíčkově ulici odvádí odpadní vody z přilehlých rodinných domů. Stoka je vedena v komunikaci. Betonové potrubí vnitřního průměru 300 mm z roku 1950 je podle kamerové prohlídky ve velmi špatném technickém stavu, silně zkorodované, netěsné a s podélnými prasklinami. Místy došlo ke zborcení stoky, takže nelze provádět čištění kanalizace, proto SVS rozhodla o rekonstrukci úseku v horní části ulice, od čp. 761 po křižovatku Havlíčkovy ulice a ulice J. Švermy. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce poruchového litinového vodovodního potrubí vnitřního průměru 80 mm.

Pro kanalizaci bude použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v délce 79,6 metrů v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby bude přepojení stávajících čtyř kanalizačních přípojek a dvou uličních vpustí na trase. Zrekonstruovány budou také dvě revizní kanalizační šachty. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu PE-HD 100 vnitřního průměru 80 mm v délce 116,6 metrů. Součástí stavby je rovněž přepojení 4 vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > A rekonstruujeme také zborcenou stoku a poruchový vodovod v Kadani, v Havlíčkově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz