Pro média a PR

Akce Severočeské vodárenské společnosti v Krupce pro snížení vypouštění znečištěných odpadních vod


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. ukončila na Teplicku další svou plánovanou investiční akci - odstranění nevyhovující kanalizační výusti v Krupce - Potoční.

Stavba s názvem „Krupka, Potoční – odstranění kanalizační výusti“ představuje převedení odpadních vod z místní části Unčín - od přibližně 320 obyvatel - na centrální čistírnu odpadních vod pro teplickou aglomeraci v Teplicích - Bystřanech. Ta má po zásadní rekonstrukci ukončené v roce 2003 zvýšenou kapacitu (až 63 000 EO - ekvivalentní obyvatel) a dokáže z odpadních vod odstraňovat i dusíkaté znečištění a fosfor, čímž vyhovuje i limitům nové přísnější legislativy.

Obsahem stavby bylo
- Vybudování nové kanalizace z kameninových hrdlových trub průměru 300 mm v délce 448 metrů (ulice U lípy, Husova a Na návsi) ukončené v čerpací stanici, kterou jsou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím z polyethylenu průměru 80 mm v délce 199 metrů do stoky v Revoluční ulici.
- Rekonstrukce stoky v ulici Revoluční, rovněž z kameninových hrdlových trub průměru 300, 400 a 500 mm v celkové délce 726 metrů. Na této stoce je vybudovaný dešťový oddělovač, kde při přívalových deštích přepadá část vod do Maršovského potoka.
- Zároveň s výstavbou nových i rekonstruovaných kanalizačních stok byly budovány veřejné části domovních přípojek.
- Součástí stavby byla i rekonstrukce vodovodu a veřejných částí domovních přípojek v ulicích Soběchlebská a Na návsi. Pro vodovod je použito polyethylenové potrubí průměru 80 mm v délce 393 metrů.

Zhotovitelem celé stavby je na základě výběrového řízení firma NAVATYP a. s., divize 02, Teplice. Stavba v celkovém finančním objemu 24,44 milionů korun (bez DPH) byla zahájena v květnu 2005 a rekonstrukce vodovodu i kanalizace byla ukončena byla do konce měsíce října. V průběhu prosince proběhne kolaudace.

Podstatná část stavby probíhala v ulici Revoluční, která je součástí silnice II. třídy č. 253 a v ulici Soběchlebské, která je součástí silnice III. třídy ve správě SÚS Ústeckého kraje. Pro špatný stavební stav okolních domů nebylo možné zasyp rýh kanalizace hutnit vibračními válci, proto je se správcem komunikace dohodnutý náhradní postup: Povrch rýh je zatím upraven provizorně zaválcováním asfaltového obrusu a definitivní úprava živičného povrchu komunikace bude provedena až na jaře 2006 na náklady SVS.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „Stavba Krupka – Potoční byla do investičního plánu SVS a. s. zařazena s cílem trvale snižovat vypouštění znečištěných odpadních vod do potoků a řek. Představuje v rámci Ústeckého kraje jednu z největších investičních akcí naší společnosti v oblasti obnovy kanalizačních sítí.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Akce Severočeské vodárenské společnosti v Krupce pro snížení vypouštění znečištěných odpadních vod
Vytištěno: 25.06.2017 02:17, www.svs.cz