Pro média a PR

Akce Severočeské vodárenské společnosti v Krupce pro zvýšení čistoty vody


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. ukončí v Krupce - Nových Modlanech k 30. září 2005 investiční akci, která přispěje k vyšší kvalitě vody Zálužanského potoka.

Místní kanalizace zaústěná do Zálužanského potoka dosud odváděla odpadní vody od přibližně osmdesáti zdejších obyvatel bez jakéhokoliv čištění. Městský úřad v Krupce nyní v lokalitě staví stovku bytů v „domech na půl cesty“, čímž se zde podstatně zvýší jak počet obyvatel, tak množství odpadních vod vypouštěných do místní kanalizace.

Stavba Severočeské vodárenské společnosti představuje propojení stávající kanalizace potrubím z kameninových hrdlových rour průměru 300 mm v délce celkem 227 metů s kanalizací průmyslové zóny Krupka, z níž jsou odpadní vody čerpány na čistírnu odpadních vod v Bystřanech. Ta má po zásadní rekonstrukci ukončené v roce 2003 zvýšenou kapacitu (až 63 000 EO - ekvivalentní obyvatel) a dokáže z odpadních vod odstraňovat i dusíkaté znečištění a fosfor, čímž vyhovuje i limitům nové přísnější legislativy.

Stavební práce na odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí a na propojení s kanalizací průmyslové zóny Krupka jsou v celkovém finančním objemu 1,26 milionu korun (bez DPH). Byly zahájeny v srpnu 2005 a ukončeny budou do 30. září 2005. Zhotovitelem stavby je firma JAPIS s. r. o. z Chabařovic.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Vzhledem k rozsahu našeho investičního plánu nejde sice o akci velkou rozsahem, ale s okamžitým ekologickým dopadem. Chceme svým podílem přispět ke zvýšení kvality života v dané lokalitě, protože domy na půl cesty vnímáme jako novou, sympatickou formu pomoci mladým lidem do 26 let, opouštějícím dětské domovy nebo školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Akce Severočeské vodárenské společnosti v Krupce pro zvýšení čistoty vody
Vytištěno: 20.07.2017 20:34, www.svs.cz