Pro média a PR

Aktivy akcionářů SVS: Komunikace jako základ úspěchu

Teplice, 7. 3. 2013

Základem úspěšné spolupráce je kvalitní komunikace – to platí všude, v profesním i osobním životě. 

Severočeská vodárenská společnost se snaží se svými akcionáři komunikovat aktivně a pravidelně, aby se k nim dostávaly informace potřebné pro jejich práci co nejdřív. Vedle zavedených forem, jakými jsou pravidelně aktualizované www stránky a inzerce v denících i časopisech, vydává SVS pravidelně elektronický Zpravodaj. Není však nad osobní jednání a bezprostřední výměnu názorů v rámci diskuzí. To je důvod, proč se vedení SVS, zástupci orgánů, managementu i další pracovníci vždy v jarních měsících setkávají s akcionáři na tzv. aktivech akcionářů. 

Severočeskou vodárenskou společnost vlastní 458 severočeských měst a obcí. Jejich zástupci – valná hromada – jsou nejvyšším orgánem SVS. Všechna zásadní rozhodnutí, týkající se směřování a hospodaření SVS, tedy i pětiletý Podnikatelský záměr s návrhem vývoje ceny vody, podléhají kontrole a schválení dozorčí rady a valné hromady, tzn. zástupců akcionářů.

Každý okres v regionu působnosti SVS má svého zástupce v dozorčí radě společnosti, která kontroluje činnost představenstva. Nominace a volba těchto zástupců je výhradní záležitostí zástupců měst a obcí toho kterého okresu a SVS do ní nezasahuje. Zástupci obcí daného okresu volí kandidáta do dozorčí rady za svůj okres formou dohody „co obec to jeden hlas“. Nerozhodují zde procenta akcií, takže i malé obce mají prostor pro své návrhy.

Každoroční série aktivů akcionářů je pořádána jako setkání zástupců měst a obcí bývalých okresů v regionu působnosti Severočeské vodárenské společnosti. Ten zahrnuje sedm bývalých okresů Ústeckého kraje a tři okresy Libereckého kraje s celkem 458 akcionáři – městy a obcemi. Aktivy akcionářů vždy předcházejí konání řádné valné hromady. Letos – stejně jako loni - se uskuteční tři aktivy akcionářů, protože setkání jsou zorganizována pro více sousedících okresů s menším počtem akcionářů. Letošní série setkání bude zahájena 9. dubna, a to pro akcionáře tří okresů Libereckého kraje: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec. Pokračuje 16. dubna setkáním pro zástupce okresů Louny, Most a Chomutov. Skončí 30. dubna setkáním zástupců okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Společným cílem naší společnosti i akcionářů je obnova a rozvoj vodohospodářské infrastruktury na severu Čech tak, aby odpovídala požadavkům legislativy. Každoroční aktivy se osvědčují jako příležitost k prezentaci výsledků práce a hospodaření společnosti, k podrobnému seznámení s dalšími plány i k projednání potřeb a problémů konkrétního regionu a jednotlivých měst a obcí. Velký prostor proto věnujeme diskuzi.“

Na programu aktivů akcionářů je vyhodnocení investičního plánu uplynulého roku a seznámení s investičním plánem na daný rok, výsledky hospodaření za uplynulý rok, aktuální stav plnění schváleného pětiletého Podnikatelského záměru společnosti, informace o zdrojích financování investičních potřeb SVS a informace o přípravě řádné valné hromady, která proběhne ve čtvrtek, 13. 6. 2013, v Domě kultury v Teplicích.

Letošní novinkou je možnost svolat v rámci každého okresu ještě před termínem okresního aktivu akcionářů přípravné setkání akcionářů za účasti generálního ředitele SVS. Tento „předaktiv“ svolává zástupce okresu v dozorčí radě, aby bylo možné včas a podrobně prodiskutovat místní témata, vysvětlit ev. nejasnosti a připravit komplexní podklady pro jednání aktivu akcionářů.

Severočeská vodárenská společnost byla založena v roce 1993 – letos tedy působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury již 20 let. Za období několika posledních let se přitom výrazně posunula. Když porovnáváme celkové údaje o objemu investic Severočeské vodárenské společnosti před vstupem ČR do EU a během přechodného období, je vidět, že kvůli legislativně vyvolaným investicím v oblasti čištění odpadních vod bylo nutné ztrojnásobit roční objem investic. Podařilo se to při minimálním nárůstu počtu pracovníků SVS, hledáním vnitřních rezerv, zefektivněním vnitřních procesů – a především při udržení sociálně únosné ceny vody. A to v nepříznivé konstelaci, kdy rostou ceny vstupů, legislativně stanovených odváděných poplatků, DPH a navíc se nepodařilo získat přislíbené dotace prostřednictvím OPŽP pro řadu projektů, takže je SVS musela realizovat z vlastních zdrojů a s využitím úvěrů. 

Dnes je SVS moderní, výkonná a dobře řízená společnost, která svým akcionářům pomáhá naplňovat potřeby občanů v oblasti vodohospodářského rozvoje. Prioritně se zaměřuje na rychlejší obnovu stávajícího majetku a na plnění požadavků legislativy v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Ukazuje se, že nadále zvládá plnit svou roli a očekávání, s kterými byla v roce 1993 založena.

„Rekonstrukce a výstavba vodárenské infrastruktury zlepšuje kvalitu životního prostředí. Realizace vodohospodářských projektů bezpochyby přispívá k objemu stavební výroby i k zaměstnanosti v oboru. Představuje také impuls pro navazující bytovou výstavbu a pro podnikání, čímž trvale ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Setkání s akcionáři na aktivech je pro nás impulsem pro navazující každodenní práci,“
shrnuje Ing. Bronislav Špičák.


Foto: 

Řádná valná hromada SVS a. s. se uskutečnila ve čtvrtek 7. června 2012 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem od 10 hodin. Při zahájení bylo přítomno 132 akcionářů SVS, držitelů akcií v hodnotě představující 69,42 % základního kapitálu společnosti.

  

15. listopadu 2012 od 10 hodin se uskutečnila mimořádná valná hromada SVS a. s. v Domě kultury v Teplicích. Při jejím zahájení bylo přítomno 179 akcionářů (84,52% základního kapitálu společnosti).

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Aktivy akcionářů SVS: Komunikace jako základ úspěchu
Vytištěno: 25.06.2017 02:13, www.svs.cz