Pro média a PR

Betonová kanalizační stoka z roku 1937 v Povrlech, Útecké ul., je ve špatném technickém stavu, hrozí její destrukce

Teplice, 4. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Ústecku další plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Povrlech, v Ústecké ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaná kanalizacev Ústecké ulici zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od přibližně 250 připojených obyvatel tohoto úseku.Do kategorie obnovy majetku, kam tato stavba patří, letos půjde 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS. Vzhledem k rozsahu historického majetku v našem regionu bychom však na ni potřebovali mít daleko více prostředků.“ 

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizace v Ústecké ulici je rozdělena rozvodím na dvě části. Koncové větve kanalizačních řadů Ústecká I a Ústecká II odvádějí odpadní vody z přilehlých objektů v Ústecké ulici, ale i z ulic U Pomníku a Na Vyhlídce. Betonová kanalizační stoka z roku 1937 je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Potrubí je vlivem stáří zkorodované a místy části trub chybí, takže hrozí destrukce, proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 133,5 metrů. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase i hloubce uložení. Součástí stavby bude přepojení stávajících 8 kanalizačních přípojek na trase. Závěrem bude obnoven povrch komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Betonová kanalizační stoka z roku 1937 v Povrlech, Útecké ul., je ve špatném technickém stavu, hrozí její destrukce
Vytištěno: 24.06.2017 12:38, www.svs.cz