Pro média a PR

Bezvýkopově zrekonstruován vodovod v Ústí nad Labem, Borovského ulici

Teplice, 1. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dnes dokončila v Ústí nad Labem další z letošních z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v ulici K. H. Borovského.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Rekonstrukce vodovodu přispěje ke zkvalitnění zásobování přibližně 45 připojených obyvatel pitnou vodou. S ohledem na blízkost hodnotné vzrostlé zeleně byly práce provedeny bezvýkopovou technologií - zatažením nového potrubí do stávajícího - díky čemuž nedošlo k poškození městské zeleně.“

Více o stavbě:

Původní litinový vodovod o průměru 80 mm byl uveden do provozu roku 1965. Byl ve špatném technickém stavu a v posledních letech opakovaně poruchový. Vodovod je veden v zeleném pásu těsně před linii vzrostlých stromů - smrků. Je na něj napojeno osm přípojek.
V rámci investiční akce SVS je vodovod rekonstruován bezvýkopovou technologií v délce 154 metrů v původní trase. Nově je použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm. Součástí akce je přepojení všech stávajících přípojek na trase. 
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. října 2012 a stavební práce byly dokončeny podle schváleného harmonogramu k 31. říjnu 2012. Dnes, 1. listopadu 2012, proběhne předávací řízení.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 13 staveb za celkových 57,77 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Bezvýkopově zrekonstruován vodovod v Ústí nad Labem, Borovského ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz