Pro média a PR

Bezvýkopovou metodou rekonstruujeme kanalizační výtlak v Žatci, ul. Osvoboditelů

Teplice, 29. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje další z letošních plánovaných akcí v rámci obnovy majetku – rekonstrukci kanalizačního výtlaku v Žatci, v ul. Osvoboditelů.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Rekonstrukce kanalizačního výtlaku v Žatci přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně tří tisíc připojených obyvatel z levého na pravý břeh Ohře.

Více o stavbě:


Původní kanalizační výtlak v ul. Osvoboditelů a Plzeňské z roku 1969 je ve špatném technickém stavu. Ocelové potrubí průměru 275 mm je zkorodované kvůli špatné nebo chybějící izolaci. Kanalizační výtlak přečerpává odpadní vody z levého břehu Ohře (tzn. z celé levobřežní části města Žatec a přilehlých obcí) na pravý břeh, kde jsou odpadní vody gravitační kanalizací odváděny na ČOV Žatec. Část kanalizačního výtlaku v délce 70 metrů je zavěšena na mostní konstrukci.

V ulici Osvoboditelů je souběžně s kanalizací veden litinový vodovod průměru 200 mm ve vzdálenosti 0 – 2,2 m. Jeho stav rekonstrukci nevyžaduje. S ohledem na malou vzdálenost od vodovodu bude rekonstrukce kanalizačního výtlaku provedena bezvýkopovým způsobem, zatažením nového potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 250 mm v délce 322 metrů do starého potrubí. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. října 2012. Stavební práce začaly 15. října a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 3 měsíců od předání staveniště. V oblasti obnovy majetku pro okres Louny je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 14 staveb za celkových 50,93 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Bezvýkopovou metodou rekonstruujeme kanalizační výtlak v Žatci, ul. Osvoboditelů
Vytištěno: 25.06.2017 02:11, www.svs.cz