Pro média a PR

Bezvýkopovou metodou vyměňujeme zkorodovaný a poruchový vodovod v Litvínově, v Hamerské ulici

Teplice, 17. října 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Litvínově, v Hamerské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa.Do těchto staveb letos půjdekolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod v Hamerské ulici zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 160 připojených obyvatel daného úseku.

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovod průměru 150 mm v části Hamerské ulice v Litvínově – Janově v délce 455 metrů byl uveden do provozu roku 1974. Jde o potrubí z nechráněné oceli, které je po necelých 40 letech provozu značně zkorodované a poruchové, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace se v tomto úseku nenachází.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z litiny průměru 150 mm. Řad je veden převážně po zatravněné ploše, areálem sportovního hřiště. Trasa vodovodu pod Hamerskou ulici bude proto řešena moderní a šetrnou bezvýkopovou metodou – protlakem. Trasa pod fotbalovým hřištěm bude řešena mikrotuneláží. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase a propojení rekonstruovaného řadu z Hamerské ulice na stávající řad v ul. K. H. Borovského. Toto propojení bude provedeno z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 40 mm v délce 29 metrů. Přechod pod Hamerskou ulici bude také veden mikrotuneláží. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění potřebných povolení započaly vlastní práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. významné strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Bezvýkopovou metodou vyměňujeme zkorodovaný a poruchový vodovod v Litvínově, v Hamerské ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz