Pro média a PR

Bezvýkopovou technologií provedeme rekonstrukci kanalizace v Lenešicích, Dlouhé ulici

Teplice, 1. července 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Lounsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Lenešicích, v Dlouhé ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zahájená stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos směřujeme téměř tři čtvrtiny investičních prostředků. Stavbu provedeme šetrnou bezvýkopovou technologií. Rekonstruovaná kanalizační stoka zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od 70 připojených obyvatel.

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka o průměru 300 mm byla uvedena do provozu roku 1922. Je mělce uložená a kanalizační šachty slouží jako uliční vpusti. Potrubí je ve špatném technickém stavu, vlivem stáří značně zkorodované. Ve vzdálenosti 0,5 – 2 m je souběžně vedený litinový vodovod o průměru 150 mm z roku 1980, který rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude pro kanalizaci použito polyetylénové (PE) potrubí o průměru 300 mm v délce 365 metrů. Z důvodu těsného souběhu s vodovodním a plynovým potrubím bude použita bezvýkopová technologie, a to zatažením nového polyetylénového (PE) potrubí, konstrukčně nezávislého na starém trubním vedení. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je přepojení stávajících 20 kanalizačních přípojek a rekonstrukce tří betonových revizních šachet a šesti kontrolních šachet. Závěrem bude provedena obnova živičného povrchu v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Bezvýkopovou technologií provedeme rekonstrukci kanalizace v Lenešicích, Dlouhé ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz