Pro média a PR

Byl úspěšně zakončen zkušební provoz úpravny vody Hradiště


Tisková zpráva

Byl úspěšně zakončen zkušební provoz na úpravně vody Hradiště, která nedávno prošla celkovou rekonstrukcí v rámci projektu Severočeské vodárenské společnosti Podkrušnohoří. Zkušební provoz probíhal v loňském a letošním roce v návaznosti na postupné dokončování jednotlivých částí rekonstrukce. V květnu letošního roku bylo požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí. To bylo vydáno 4. 6. 2007 a 25. 6. 2007 nabylo právní moci.

Lze konstatovat, že rekonstrukce úpravny vody Hradiště splnila bez výhrad původní očekávání. K vyhodnocení provozu byla použita data naměřená v útvaru kontroly jakosti provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., (SčVK), provozní záznamy a zprávy z garančních zkoušek. Podrobně byl sledován provoz rekonstruované linky filtrace, která je nově osazena drenážním systémem firmy Leopold a naplněna dvouvrstvou filtrační náplní – hrubší antracitovou a jemnější pískovou. Zkušební provoz byl prováděn tak, aby postihl všechny mezní zátěžové stavy technologie vzhledem k vývoji kvality surové vody v průběhu roku. Během garančních zkoušek byly ověřeny minimální a maximální průtoky vody úpravnou.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Rekonstrukce úpravny vody Hradiště probíhala po celou dobu za provozu, což kladlo mimořádně vysoké nároky na koordinaci prací zhotovitele, projektanta, investora a provozovatele. Zkušenosti s rekonstrukcí Hradiště zúročíme nyní v rámci projektu Lužická Nisa, kde za provozu probíhá celková rekonstrukce úpravny vody Souš, významného zdroje pitné vody pro téměř 100 tisíc obyvatel Jablonecka a Liberce.“

Více o stavbě:

Realizace Skupiny opatření č. 1 – Pitná voda, jež je součástí projektu Podkrušnohoří spolufinancovaného Evropskou unií, byla v Hradišti slavnostně zakončena 24. května 2006. Předmětem díla byla rekonstrukce úpravny vody Hradiště a rekonstrukce vodovodního řadu Želenice – Bílina. Náklady na realizaci celého integrovaného projektu Podkrušnohoří činí více než 28 milionů Euro, z toho náklady na realizaci subprojektu Pitná voda jsou více než 8,7 milionu Euro. Investorem projektu Podkrušnohoří je Severočeská vodárenská společnost, a. s. Na spolufinancování projektu se podílí Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti částkou 12,8 milionu Euro a Státní fond životního prostředí ČR částkou převyšující 50 milionů korun.
Úpravna vody Hradiště z roku 1976 je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Její vybavení moderní technologií si vyžádalo zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice. Do rekonstrukce úpravny vody Hradiště byly zařazeny tyto části: rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace, písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném rozsahu vodojem prací vody, dávkování manganistanu draselného, úprava dávkování chemikálií, kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny, rozvodna a systém řízení technologických provozů.

Více o společnosti SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost, a. s., působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8 222 km vodovodů a 1 097 km vodovodních přípojek, 3 296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1 057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7 400 km2 (tedy cca 12 % plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

Více o společnosti SMP CZ (zhotovitel):

SMP CZ, a. s. - v současné době patří mezi patnáct nejvýznamnějších stavebních společností v ČR. Jejím jediným akcionářem je skupina VINCI CONSTRUCTION.

 

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Byl úspěšně zakončen zkušební provoz úpravny vody Hradiště
Vytištěno: 26.07.2017 00:42, www.svs.cz