Pro média a PR

Byla zahájena rekonstrukce vodojemu v Radonicích na Chomutovsku, uvedeného do provozu r. 1969

Teplice, 19. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodojemu v Radonicích.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Letos do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Zaměřujeme se na investice v oblasti výroby a distribuce pitné vody, kam patří i rekonstrukce vodojemu v Radonicích

Více o stavbě:

Vodojem Radonice je typový zemní montovaný vodojem s objemem 2 x 150 m3. Je do něj dodávána voda z vodojemu Mašťov a z vodního zdroje Konice. Z vodojemu je pak distribuována do spotřebišť směrem na Radonice a Račetice. Vodojem byl uveden do provozu roku 1969 a dnes je ve špatném technickém stavu v důsledku stárnutí materiálů, vnitřní vlhkosti i vnějších atmosférických vlivů.

Důvodem rekonstrukce je odstranění vad a poruch, jež sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na trvanlivost a použitelnost objektu: týkají se kvality betonu, vnějších i vnitřních omítek, střechy, kovových konstrukcí a tepelně-izolačních vlastností obecně. Rovněž trubní rozvody a armatury jsou ve špatném technickém stavu vlivem koroze a inkrustace.

V rámci investiční akce SVS dojde k realizaci řady opatření. Jde o vzduchotechnická opatření vedoucí ke kvalitnímu odvětrání objektu. Budou aplikovány hydroizolační stěrky a nátěry pro posílení vodotěsnosti. Budou nahrazeny poškozené vnější a vnitřní omítky, bude provedena sanace střechy. Dojde rovněž k výměně nevyhovujících zkorodovaných konstrukcí, armatur a potrubí a k výměně původních plechových dveří za plastové zateplené s těsněním.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík

Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Byla zahájena rekonstrukce vodojemu v Radonicích na Chomutovsku, uvedeného do provozu r. 1969
Vytištěno: 25.06.2017 02:13, www.svs.cz