Pro média a PR

Cena vodného a stočného pro rok 2009 v regionu působnosti SVS


Tisková zpráva, 27. listopadu 2008

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2009 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 59,21 Kč/m3, z toho vodné 31,64 Kč/m3 a stočné 27,57 Kč/m3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2008 nárůst o 6,99 %.

Po vyhodnocení všech dostupných ekonomických ukazatelů se Severočeská vodárenská společnost rozhodla pro zvýšení ceny vody v regionu své působnosti v roce 2009 o 6,99 %. Současný odhad průměrné inflace za rok 2008 se přitom podle Ministerstva financí ČR pohybuje kolem 6 %. Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace. Odpovídá potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2010, který schválili akcionáři společnosti, severočeská města a obce. Cena vody se v regionu působnosti SVS nadále drží v mezích sociální únosnosti pro obyvatele.

Nárůst ceny vody je způsoben při vysokém podílu fixních nákladů na její výrobu v první řadě výrazným nárůstem cen za energie (především za el. energii), nárůstem cen za nakupované suroviny, materiály (což je zejména surová voda a chemikálie)a zařízení. Růst ceny vody je způsoben také požadavky na investice do infrastrukturního majetku, vyvolanými legislativně, neboť Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod.

 

    Cena bez DPH (Kč/m3)

    Cena s DPH (Kč/m3)

Voda pitná

31,64

34,49

Voda odkanalizovaná

27,57

30,05

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

59,21

64,54


Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši cca 1,3 miliardy korun. Celková částka na investice se dělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Cena vodného a stočného pro rok 2009 v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 20.07.2017 20:41, www.svs.cz