Pro média a PR

Cena vody pro rok 2010 v regionu působnosti SVS


Tisková zpráva, 30. listopadu 2009

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2010 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 63,65 Kč/m3, z toho vodné 34,01 Kč/m3 a stočné 29,64 Kč/m3 (uváděno bez 10% DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2009 nárůst o 7,5 %.

Po vyhodnocení všech dostupných ekonomických ukazatelů se Severočeská vodárenská společnost rozhodla pro zvýšení ceny vody v regionu své působnosti v roce 2010 o 7,5 %. Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace. Odpovídá potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2010, který schválili akcionáři společnosti, severočeská města a obce. Cena vody v regionu působnosti SVS se nadále drží v mezích sociální únosnosti pro obyvatele.

Růst ceny vody je způsoben především požadavky na investice do infrastrukturního majetku, vyvolanými legislativně, neboť Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Nárůst ceny vody je způsoben při vysokém podílu fixních nákladů na její výrobu také nárůstem cen za nakupované suroviny a materiály (což je zejména surová voda a prostředky používané v technologii výroby a čištění vody). 


 

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena s DPH (Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

34,01

37,41

Voda odkanalizovaná (stočné)

29,64

32,60

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

63,65

70,01
Více o  společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Cena vody pro rok 2010 v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 20.07.2017 20:47, www.svs.cz