Pro média a PR

Cena vody pro rok 2011 v regionu působnosti SVS


Tisková zpráva, 30. listopadu 2010

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2011 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 68,35 Kč/m3, z toho vodné 35,83 Kč/m3 a stočné 32,52 Kč/m3 (uváděno bez 10% DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2010 nárůst o 7,39 %.

Po vyhodnocení všech dostupných ekonomických ukazatelů se Severočeská vodárenská společnost (SVS) rozhodla pro zvýšení ceny vody v regionu své působnosti v roce 2011 o 7,39 %, což je v absolutním vyjádření 4,70 Kč bez DPH. Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené na základě prognóz provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace. Odpovídá investičním potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2015, který schválili akcionáři společnosti, severočeská města a obce. Respektuje nepřekročitelnou hranici meziročního nárůstu 7,5% a nadále se drží v mezích sociální únosnosti pro obyvatele.

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou, protože je určována podle pravidel Cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Je pravidelně kontrolována finančním úřadem. Kalkulaci ceny obecně ovlivňuje řada faktorů: Od ceny surové vody jako vstupní suroviny přes výši nutných investic do infrastruktury, energie a jiné materiály (zejména prostředky používané v technologii výroby a čištění vody) až po řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu. Cenu vody rovněž ovlivňuje vysoké procento fixních nákladů, nutných pro funkčnost vodárenské soustavy.

V několika posledních letech je růst ceny vody způsoben v první řadě požadavky na investice do infrastrukturního majetku, vyvolanými legislativně, neboť Česká republika musí splnit přísné požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. SVS se s plněním tohoto obrovského úkolu, který stát přenesl na města a obce, jako jedna z prvních vodárenských společností ČR úspěšně blíží k závěru. Její akcionáři, severočeská města a obce, proto nemusejí konec přechodného období očekávat s obavami z ev. finančních sankcí. Vzhledem k mimořádně velkému objemu investic soustředěných do několika let a z důvodu dlouhodobých problémů se získáváním evropských dotací pro vodárenské projekty se však projevil dopad do ceny vody. Momentálně je cena v regionu SVS o něco vyšší než tam, kde s rozsáhlými investicemi do čištění odpadních vod a odkanalizování nezačali včas, rozhodně však není v rámci ČR nejvyšší. V ceně pro rok 2011 se projevuje i očekávaný nárůst ceny elektrické energie, předpokládaný nárůst poplatků za surovou vodu a za vypouštění odpadních vod. Novou nákladovou položkou je provoz nově vybudované infrastruktury, konkrétně ČOV Litvínov.

 

 

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena s DPH (Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

35,83

39,42

Voda odkanalizovaná (stočné)

32,52

35,77

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

68,35

75,19


Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Cena vody pro rok 2011 v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 26.07.2017 12:49, www.svs.cz