Pro média a PR

Cena vody pro rok 2012 v regionu působnosti SVS


Tisková zpráva, 30. listopadu 2011

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2012 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 73,07 Kč/m3, z toho vodné 37,60 Kč/m3 a stočné 35,47 Kč/m3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2011 nárůst o 6,9 %.

Po vyhodnocení všech dostupných ekonomických ukazatelů se Severočeská vodárenská společnost (SVS) rozhodla pro zvýšení ceny vody v regionu své působnosti v roce 2012 o 6,9 %, což je v absolutním vyjádření 4,72 Kč bez DPH. Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené na základě prognóz provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace. Odpovídá investičním potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2015.

Cena vody v regionu SVS je korigovaná řadou pravidel: Legislativou, dotačními podmínkami i zmíněným Podnikatelským záměrem společnosti.

- Legislativa: Cena vody je cenou věcně usměrňovanou, určovanou podle pravidel každoročně vydávaného Cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Kalkulace ceny je pravidelně Ministerstvem financí kontrolována. Kalkulaci ceny vody ovlivňuje řada faktorů: od ceny surové vody jako vstupní suroviny přes výši nutných investic do infrastruktury, energie a jiné materiály až po řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu.

- Dotační podmínky: Aby byla do budoucna zajištěna samofinancovatelnost vybudované vodárenské infrastruktury, má cena vody meziročně růst o 3% nad úroveň inflace.

- Podnikatelský záměr SVS: Na valné hromadě 2010 schválili akcionáři v rámci Podnikatelského záměru SVS do roku 2015 možnost maximálního meziročního nárůstu ceny vody 7,5%, aby si společnost vytvářela vlastní zdroje na realizaci investic.

- Ačkoliv to legislativa ČR neukládá, SVS pravidelně vyhodnocuje, zda v jejím regionu působnosti cena vody nepřekračuje hranici tzv. sociální únosnosti.

Protože SVS - stejně jako řada jiných vodárenských společností ČR – zatím nezískala prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí evropské dotace na realizaci projektů v oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování, financovala je s využitím úvěrů a půjček. Na růst ceny vody 2012 má proto vliv přibližně 2% inflace a 4% splátky těchto úvěrů a půjček. Jako důsledek legislativních změn je nutné navíc uvažovat zvýšení z 10 na 14% u DPH, která se odvádí státu.

      

 

Cena bez DPH (Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

37,60

Voda odkanalizovaná (stočné)

35,47

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

73,07


Výsledná cena vody pro spotřebitele (vodné + stočné) bude včetně 14% DPH 83,30 Kč/m3.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Cena vody pro rok 2012 v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 24.06.2017 12:33, www.svs.cz