Pro média a PR

Cena vody pro rok 2013 v regionu působnosti SVS

Teplice, 30. listopadu 2012

Cena vody v regionu SVS je cenou věcně usměrňovanou Ministerstvem financí ČR a je korigovaná řadou pravidel: Legislativou, dotačními podmínkami a v neposlední řadě Podnikatelským záměrem společnosti.

Na valné hromadě 2010 schválili akcionáři Podnikatelský záměr SVS 2011-2015, který si klade za cíl pečovat o přiměřený rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku. Naplnit legislativní požadavky v oblasti čištění odpadních vod a i požadavky v oblasti úpravy pitné vody není sám o sobě technicky lehký úkol. Dále je nutné plnit Plán financování obnovy majetku. K tomu, aby byly tyto úkoly splněny, je potřeba nemalý objem finančních prostředků. Zároveň je potřeba citlivě optimalizovat vývoj ceny vody. Toho si akcionáři byli vědomi, a proto nastavili mantinely, do kterých se musí vedení společnosti „vejít“ při plnění výše uvedených úkolů. Těmito mantinely jsou maximální meziroční nárůst ceny vody o 7,5% a sociální únosnost ceny vody (tj. náklady na vodné a stočné) pod 2% průměrných příjmů domácností.

Kalkulaci ceny vody ovlivňuje dále celá řada externích faktorů, které nejsou naší společností snadno ovlivnitelné, a některé nelze ovlivnit zcela vůbec. Jde např. o ceny surové vody jako vstupní suroviny, o řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu, dále výše DPH, a do značné míry i ceny energií a chemikálií atd.

Dále z dotačních podmínek vyplývá povinnost zajistit samofinancovatelnost vybudované vodárenské infrastruktury, tj. požadavek na růst nájemného k dosažení „plných odpisů“, aby během životnosti pořízeného majetku vznikly dostatečné zdroje na jeho reprodukci. Zde máme na mysli dříve získané dotace z programu ISPA Projekt Podkrušnohoří a programu Fondu soudržnosti Projekt Lužická Nisa. Aktuální program Operačního programu Životní prostředí ovlivňuje cenu vody tím, že místo slíbených dotací jsme všechny legislativní povinnosti splnili z vlastních zdrojů, a to i formou půjček, které teď bude potřeba několik let splácet.

V neposlední řadě je významným faktorem trvalý meziroční pokles spotřeby vody, který pro rok 2013 přesáhne 3%. Tento pokles je v poslední době způsoben především propadem v odběru vody pro průmysl. Důsledkem je stále větší a větší podíl fixních nákladu přepočítaných na jeden kubík vody, i když tyto fixní náklady v absolutní hodnotě tak výrazně nerostou.

Po vynaložení veškerého úsilí a zhodnocení výše uvedených faktorů se vedení společnosti podařilo udržet cenu vody na rok 2013 v mantinelech stanovených Podnikatelským záměrem při současném plnění požadovaných úkolů. Severočeská vodárenská společnost v regionu své působnosti v roce 2013 rozhodla o navýšení ceny vody pouze o 5,9% oproti možným 7,5%, což v absolutním vyjádření znamená nárůst o 4,31 Kč/m3 na 77,38 Kč/m3 bez DPH. Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené na základě prognóz provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace. Zároveň odpovídá investičním potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2015.

V celkovém kontextu vývoje ceny vody chceme na závěr poukázat na pozitivní trendy ve vývoji významných složek ceny vody.

  1. výše zisku v ceně vody byla „zmrazena“ až do roku 2015 na hodnotě z roku 2010
  2. nárůst ceny vody má klesající tendenci a nevyužívá plně možnosti Podnikatelského záměru
  3. dlouhodobě roste výše inkasovaného nájemného pro SVS, v roce 2013 o 5,1%, které je reinvestováno do obnovy majetku
  4. dlouhodobě roste objem oprav majetku SVS realizovaných provozovatelem SčVK

  

 

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena s 15 % DPH (Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

39,49

45,41

Voda odkanalizovaná (stočné)

37,89

43,57

Celkem cena vody 

77,38

 88,98 


Cena vody pitné – předané
platí v případě, kdy se jedná o dodávku pitné vody do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda předaná do vodovodů obcí nebo vodovodů jiných správců a vlastníků na předávacím místě. 
Tato cena činí 26,70 Kč/m3 bez DPH a 30,71 Kč/m3 s DPH.

Cena vody odkanalizované – převzaté
platí v případě, kdy se jedná o převzetí odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda převzatá k odkanalizování od jiných správců a vlastníků na předávacím místě. 
Tato cena činí 32,26 Kč/m3 bez DPH a 37,10 Kč/m3 s DPH.

I u těchto cen je uplatněn solidární přístup, kdy cena vody předané a cena vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Cena vody pro rok 2013 v regionu působnosti SVS
Vytištěno: 25.06.2017 02:15, www.svs.cz