Pro média a PR

ČOV Jablonné v Podještědí oceněna jako „Vodohospodářská stavba roku 2011“

Teplice, 2. července 2012

Pod garancí Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR pravidelně každým rokem soutěž Vodohospodářská stavba roku. Severočeská vodárenská společnost a. s. v uplynulých dnech převzala ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2011“ v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod s investičními náklady pod 50 mil. Kč, a to za rekonstrukci čistírny odpadních vod v Jablonném v Podještědí.

Původní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV) byla uvedena do provozu v roce 1989. ČOV čistí odpadní vody přiváděné z povodí města Jablonné v P., a dále z obcí Petrovice, Kněžice, Lvová a Markvartice, na ČOV jsou přivedeny komunální odpadní vody také z německého Lückendorfu a to pomocí několik kilometrů dlouhé gravitační kanalizace a přečerpávacího systému. Rekonstrukce probíhala v období 14. 9. 2009 do 20. 7. 2010, poté následoval roční zkušební provoz. Investorem stavby byla Severočeská vodárenská společnost a.s., zhotovitelem METROSTAV a. s. Technický dozor investora zajišťovala společnost AZ CONSULT spol. s r.o. a generálním projektantem byly Severočeské vodovody a kanalizací, a. s. - útvar projekce Liberec. Stavba byla v celkovém finančním objemu 40,746 milionů korun (bez 20% DPH).

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, dodává: “Rekonstruovaná čistírna je řešena jako mechanicko-biologická s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a uskladněním kalu v aerobních podmínkách. V zimním období při významném poklesu teploty bude možné provozovat denitrifikaci jako nitrifikaci. Na ČOV jsou maximálně využity původní nádrže bez nutnosti dostaveb, protože objemově vyhovují. Rovněž původní kapacita kalojemů i kalových polí je dostatečná. Dožilé technologické zařízení ČOV však bylo kompletně nahrazeno novým. Z těchto důvodů bylo možné uskutečnit rekonstrukci ČOV za necelých 11 měsíců. Stejně jako na dalších našich stavbách, ani zde díky kvalitní přípravě stavby a díky součinnosti zhotovitele a provozovatele v průběhu rekonstrukce nedošlo k žádné významné odstávce ani ke zhoršení parametrů vypouštěné přečištěné vody. Věříme, že čištění splaškových vod na kompletně zrekonstruované ČOV se po skončení ročního zkušebního provozu již pozitivně promítly do kvality vody v Ploučnici.“

Více o SVS: 

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > ČOV Jablonné v Podještědí oceněna jako „Vodohospodářská stavba roku 2011“
Vytištěno: 28.06.2017 12:41, www.svs.cz