Pro média a PR

Dojde ke zvětšení akumulace vodojemu v Jablonci nad Nisou - Vrkoslavicích


Tisková zpráva, 13. července 2009

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Jablonci nad Nisou další plánovanou investiční akci roku 2009: Zvětší akumulaci vodojemu U Buku. Investiční akce je ve finančním objemu přes 6,5 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Zvětšení akumulace vodojemu přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro cca 2 500 obyvatel v lokalitě Vrkoslavic
a Kokonína.“ 

Více o stavbě:

Stávající vodojem U Buku zásobuje území Vrkoslavic a Kokonína vodou čerpanou z vodojemu Bártlův Vrch. Stávající akumulace vodojemu U Buku 250 m3 je nedostatečná, neboť v době havárií vystačí pouze na 6 hodin. S ohledem na připojený počet obyvatel je zapotřebí cca 650 m3. Při haváriích na trubní síti proto mohlo docházet k problémům v zásobování vodou, protože původní vodní zdroje v oblasti Kokonína již byly vyřazeny z provozu.

V rámci investiční akce SVS dojde u stávajícího vodojemu k vybudování nového vodojemu - komory s objemem 400 m3. Byla přikoupena část sousedního pozemku. Mezi stávajícím a novým vodojemem bude rovněž postavena nová armaturní komora, protože armaturní komora původního vodojemu po technické stránce nevyhovuje. Stávající zásobní řady budou nově napojeny a bude provedeno nové oplocení areálu vodojemu.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 6,521 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je společnost Ještědská stavební spol. s r. o. se sídlem v Liberci. Stavba bude zahájena v 29. týdnu předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začnou v 30. týdnu a mají být ukončeny do konce listopadu 2009. 

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Dojde ke zvětšení akumulace vodojemu v Jablonci nad Nisou - Vrkoslavicích
Vytištěno: 25.07.2017 18:41, www.svs.cz