Pro média a PR

Dokončena stavba v celkovém finančním objemu přes 94 mil. Kč - "Rekonstrukce ČOV Hradčany a přečerpávání odpadních vod z Mimoně"

Teplice, 30. října 2012

Severočeská vodárenská společnost dnes slavnostně zakončila v Hradčanech na Českolipsku další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci místní čistírny odpadních vod a výstavbu přečerpávání z Mimoně na ČOV Hradčany. Stavba je v celkovém finančním objemu přes 94 milionů korun (vč. DPH).

Slavnostního aktu zakončení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Tato stavba spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Technologie čistírny odpadních vod byla zastaralá. Kapacitně by nestačila pro čistění splaškových vod, jež budou přiváděny z Mimoně a výhledově z dalších obcí. Stavba navázala na rekonstrukci a náhradu nevyhovující jednotné kanalizace v Mimoni, kterou jsme prováděli v letech 2008-2009. Město Mimoň tak má nakládání s odpadními vodami vyřešeno v souladu s novou legislativou. Použití moderních technologií na zrekonstruované čistírně odpadních vod bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v Ploučnici.“

„Projekt byl zajímavý především svým umístěním. Čistírna je situována do bývalého vojenského prostoru a proto zahájení prací předcházel důkladný pyrotechnický průzkum. Vlastní stavba pak prošla od svého zahájení v prosinci 2010 významnou proměnou, jak stavební, tak i technologickou. Bylo důležité, že výstavbu neohrozila hladiny řeky Ploučnice, která je v bezprostřední blízkosti, ale i přesto si realizace vyžádala zvýšené úsilí při zabezpečení venkovních objektů a sítí před vysokou hladinou spodní vody,“
doplňuje zavedoucího člena sdružení zhotovitelů Ing. Martin Žagan, ředitel pro vodohospodářské stavby SYNER, s. r. o.

Více o stavbě:

V minulosti byly odpadní vody z Mimoně čištěny na integrovaném hrubém předčištění a biologických dočišťovacích rybnících. To nebylo v souladu s platnou legislativou a kromě toho nebylo možné zajistit limity pro vypouštění zejména v zimních měsících. Pro řešení nevyhovujícího stavu byla zpracována vodohospodářská studie SčVK, na jejímž základě bylo rozhodnuto realizovat variantu přečerpávání odpadních vod z Mimoně na ČOV Hradčany a zrekonstruovat tuto ČOV.

Původní ČOV z roku 1989 byla mechanicko-biologická s kapacitou 8 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Přítok na ni odpovídal 780 EO, byl tedy přibližně desetinový. Při napojení města Mimoň (6 700 obyvatel) a výhledově obcí Petrovice (327 obyvatel), Brniště (1 350 obyvatel), Hradčany (1 009 obyvatel) a Hvězdov (337 obyvatel) vyšla potřebná budoucí kapacita zrekonstruované ČOV 9 000 EO.

V rámci investiční akce SVS byla provedena kompletní rekonstrukce ČOV. Ta je po rekonstrukci mechanicko-biologická s chemickou eliminací fosforu, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a kruhovými dosazovacími nádržemi. Denitrifikace je alternativně vybavena jemnobublinným aeračním systémem a je ji možno provozovat jako nitrifikaci. ČOV je ve dvoulinkovém provedení. Přebytečný kal je čerpán z čerpací stanice přebytečného kalu do uskladňovací nádrže kalu, kde je anaerobně stabilizován. Stabilizovaný kal je odvodňován na kalových polích. Zásobní nádrž síranu železitého je dvouplášťová objemu 10 m3 ve venkovním provedení s dávkováním na začátek nových aktivačních nádrží.

Pro přivedení odpadních vod z Mimoně na ČOV Hradčany je postaven kanalizační výtlak 2x DN 200 mm od stávajícího objektu hrubého předčištění v délce 1 360 metrů.

Celkový finanční objem stavby je 78,69 mil. Kč bez DPH. SVS na financování použila kombinaci vlastních zdrojů, dotace Ministerstva zemědělství ve výši 27,004 milionů korun, tj. 34,3% uznatelných nákladů, a zvýhodněného úvěru, jehož výše je 42,435 milionů korun. Úvěr poskytla ČSOB. Úroky z úvěru jsou hrazeny formou dotací na úroky od MZe, úroky proplácí ČMZRB. Znamená to, že úvěr je pro SVS bezúročný.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení Mimoň, ČOV Hradčany – Syner – HST, jehož členy jsou stavební společnosti Syner s. r. o. a HST Hydrosystémy s. r. o. Vedoucím členem sdružení je Syner. Stavební práce byly zahájeny 23. 12. 2010. Rekonstrukce probíhala za provozu a bez odstávek. Stavba byla podle schváleného harmonogramu dokončena do 30. 10. 2012. Po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude 1. 11. 2012 zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Více o SVS (investor)


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

Více o zhotoviteli
:

Syner, s. r. o. je společnost s dvacetiletou historií. Od roku 2007 je součástí silné stavební, developerské a investiční skupiny S group holding, a. s. Syner se zaměřuje na realizaci vodohospodářských a dopravních projektů a objektů z oblasti pozemního stavitelství. Ve svém oboru patří do první patnáctky největších a nejvýznamnějších subjektů v České republice, v Libereckém kraji je stavební jedničkou. Syner je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku. V roce 2002 byla vyhlášena Stavební firmou roku v kategorii nad 200 zaměstnanců, je několikanásobnou nositelkou značky Czech Made, ocenění Bezpečný podnik a dalších titulů, naposledy se jako jediná stavební firma umístila mezi dvaceti společnostmi v soutěži Českých 100 nejlepších. Společnost má etablovaný a pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001. Více na www.syner.cz.

HST Hydrosystémy s. r. o. patří do skupiny firem HST, která již více než 25 let působí v oblasti dodávek technologických celků pro vodní hospodářství. Do předmětu činnosti patří výroba a montáž jednotlivých zařízení stejně jako dodávky kompletních technologických celků včetně inženýrských činností pro vodohospodářské stavby.  Více na http://www.hydrosystemy.cz/.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Dokončena stavba v celkovém finančním objemu přes 94 mil. Kč - "Rekonstrukce ČOV Hradčany a přečerpávání odpadních vod z Mimoně"
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz