Pro média a PR

Dokončení kanalizačního výtlaku Podbradec–Mšené-lázně


Tisková zpráva, 10. října 2011

V obci Mšené–lázně na Litoměřicku se dnes uskutečnilo slavnostní dokončení výstavby 4,8 km dlouhého kanalizačního výtlaku Podbradec – Mšené-lázně a čerpací stanice včetně svozových jímek (viz foto pod textem). Jde o investiční akci obce, navazující na předchozí investiční akci Severočeské vodárenské společnosti, která zde zrekonstruovala místní čistírnu odpadních vod. Toto komplexní řešení vyřeší nakládání s odpadními vodami i pro místní částí obce Mšené-lázně.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: “Jde o ukázkový příklad, jak mimořádně efektivně vyřešit nakládání s odpadními vodami v obci, jež má vlastní dostatečně kapacitní čistírnu odpadních vod a ve svém okolí menší obce a místní části, jejichž klasické odkanalizování s odváděním odpadních vod na ČOV by bylo příliš nákladné. Takové standardní řešení by si zde vyžádalo 120 milionů korun, zatímco zvolená varianta necelých 9 milionů korun bez DPH.“

Ing. Josef Bíža, starosta obce Mšené-lázně, doplňuje: „Díky zvolené variantě budou mít jak obyvatelé Mšeného-lázní, tak místních částí stejné - solidární stočné. Komunikační kampaní před stavbou výtlaku jsme navíc dosáhli toho, že obyvatelé si přípojky ze žump vyvedli do hradební zdi. Vyvážení naším fekálním vozem tak bude probíhat rychleji a snadněji, bez omezení provozu na veřejných komunikacích a bez nebezpečí úrazů při couvání do dvorků. Majitelé ani nemusí být přítomni vývozu. Tento způsob likvidace odpadních vod se přibližuje kanalizačním systémům, a to za přijatelnou cenu pro obec.“ 

Více o  stavbě:

Nejdříve obec Mšené-lázně s obcí Martiněves objednala u společnosti SVIS s. r. o. zpracování studie na likvidaci odpadních vod na k. ú. Mšené-lázně (Ředhošť, Ječovice, Podbradec, Brníkov, Loucká) a k. ú. Martiněves (Radešín, Charvatce, Martiněves). Byla zavržena varianta odkanalizování všech místních částí, protože nově připojených 900 obyvatel by si vyžádalo investici kolem 120 milionů korun. Rovněž varianta navážení odpadních vod přímo na ČOV nevyhověla, protože by bylo nutné jezdit přes pozemek zdejších Lázní. Projekční kancelář INDORS proto zahájila roku 2009 přípravu projektu další varianty - kanalizačního výtlaku z obce Podbradec do Mšeného-lázní a čerpací stanice včetně svozových jímek. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo rozděleno na dvě části: kanalizační výtlak do Mšeného-lázní (5 822 521 Kč bez DPH) a na čerpací stanici, včetně svozových jímek (3 099 539 Kč bez DPH).

Celková délka kanalizačního výtlaku Podbradec - Mšené-lázně je 4 836 metrů. Jako materiál je použit vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o vnitřním průměru 100 mm. Na trase je umístěno 7 revizních šachet, kalníků a vzdušníků. Dvě svozové jímky v Podbradci mají dohromady objem 66 m3 a jsou vybaveny čerpací technikou a míchadlem včetně příslušné automatizace. Napouštění je prováděno přes mechanická česla z fekálního vozu.

Podmínkou pro výstavbu kanalizačního výtlaku byla předchozí rekonstrukce zastaralé ČOV v obci Mšené-lázně. Tu uskutečnila jako svou investiční akci SVS v období 9/2009 – 10/2010 ve finančním objemu téměř 43 milionů korun. Její kapacita byla navýšena z 560 EO (ekvivalentních obyvatel) na 2850 EO a je dostatečná i pro likvidaci odpadních vod z místních částí.

Investorem stavby kanalizačního výtlaku je obec Mšené-lázně. SVS tuto stavbu svého akcionáře spolufinancuje částkou 8 029 854 Kč. Z toho 90% bude uhrazeno do konce tohoto roku a zbývajících 10% po ročním zkušebním provozu. Částkou 750 000 Kč se podílí Ústecký kraj.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost DINETZ s. r. o. z Roudnice nad Labem. Stavební práce byly zahájeny v září 2010. Stavba byla zkolaudována 28. 6. 2011. Závěrečné terénní úpravy byly provedeny do 31. 8. 2011.

Více o SVS (investor rekonstrukce a zkapacitnění ČOV, spolufinancování kanal. výtlaku):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Kromě zástupců SVS, obce a Ústeckého kraje se do slavnostního aktu stříhání pásky zapojili i žáci 8. a 9. třídy 
místní základní školy v rámci environmentální výchovy.Areál svozových jímek a čerpací stanice, kolem kterého žáci vysázeli nové stromky.O funkčnosti stavby se všichni mohli hned na místě přesvědčit.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Dokončení kanalizačního výtlaku Podbradec–Mšené-lázně
Vytištěno: 28.06.2017 12:27, www.svs.cz