Pro média a PR

Dokončili jsme rekonstrukci poruchového vodovodu ve Verneřicích, Okružní ulici

Teplice, 2. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončila na Děčínsku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve Verneřicích, v Okružní ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Cílem naší stavby je zajistit do budoucna bezproblémové zásobování připojených obyvatel lokality pitnou vodou.“ 

Více o stavbě:

Původní azbestocementový vodovod o průměru 80 mm v Okružní ulici byl uveden do provozu v roce 1965. Řad je vedený v délce 90 metrů v komunikaci a v délce 166 metrů v nezpevněném terénu. Byl v posledních letech opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Původní vodovod je nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 90 mm v délce 256 metrů. Rekonstrukce je prováděna bezvýkopovým způsobem, metodou BERSTLINING - rozrušením starého trubního vedení a zatažením nového. Na trase jsou přepojovány původní vodovodní přípojky. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. října 2012. Stavební práce byly dle schváleného harmonogramu dokončeny k 31. říjnu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Dokončili jsme rekonstrukci poruchového vodovodu ve Verneřicích, Okružní ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz