Pro média a PR

Dokončujeme rekonstrukci vodovodu v Liberci, Hrubínově ulici

Teplice, 8. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje v Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Hrubínově ulici.

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Dokončovaná rekonstrukce téměř 110 metrů vodovodu má do budoucna přispět k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro přibližně 30 připojených obyvatel uvedené lokality.“

Více o stavbě
:

Původní litinový vodovod v Hrubínově ulici byl uveden do provozu roku 1977. Byl silně inkrustovaný a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Trasa vodovodu se rekonstrukcí nemění. Nově se použije potrubí z litiny o průměru 150 mm s pozinkovanou vrstvou a vnitřní cementací v délce 85,5 metrů a potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE o průměru 100 mm v délce 22,5 metrů – celkem tedy bude rekonstruováno 108 metrů vodovodu. Součástí stavby je osazení podzemního hydrantu a zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy. Na trase budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště v září 2012. V současné době je již pokládka potrubí dokončena a probíhají práce na úpravě povrchů nad výkopovou rýhou, které mají být dokončeny nejpozději do 21. prosince 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Dokončujeme rekonstrukci vodovodu v Liberci, Hrubínově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:15, www.svs.cz