Pro média a PR

Dokončujeme rekonstrukci zkorodovaného a poruchového vodovodu v Mostě, Jilemnického ul.

Teplice, 19. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje v Mostě další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v ulici Petra Jilemnického. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Chceme zajistit do budoucna bezproblémové zásobování cca šesti stovek obyvatel lokality pitnou vodou. Výměna zkorodovaného vodovodu je stavba z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti, kam letos směřujeme téměř 70% z celkového ročního objemu na investice.“

Více o stavbě
:

Stávající litinový vodovod v ulici Petra Jilemnického byl uveden do provozu v roce 1960. Řad je vedený v délce 300 metrů nezpevněným terénem, kde je vzrostlá městská zeleň, v délce cca 80 metrů je veden na rozhraní chodník – komunikace. Vodovod zajišťuje jak lokální zásobování přilehlých objektů, tak je součástí zokruhování vodovodního systému města Most. Je značně zkorodovaný, což je v několika posledních letech příčinou častých poruch, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Původní litinový řad průměru 125 mm bude nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 150 mm v délce 380 metrů. Na trase budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Stavba bude s ohledem na zachování městské zeleně provedena bezvýkopovou metodou. Závěrem bude realizována obnova povrchu chodníku a komunikace v rozsahu dotčeném stavbou, tzn. v místech výkopu jam a sond. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. září 2012. Stavební práce začaly tentýž den a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30 pracovních dní. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno 19 staveb za celkových 79,61 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Dokončujeme rekonstrukci zkorodovaného a poruchového vodovodu v Mostě, Jilemnického ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:28, www.svs.cz