Pro média a PR

Došlo k podpisu dodatku provozní smlouvy mezi SVS a SčVK


Tisková zpráva, 5. května 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. uzavřela dodatek provozní smlouvy se svou provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Tento dodatek je splněním požadavku Evropské unie na uzavření smlouvy s provozovatelem podle nejlepší mezinárodní praxe (Best International Practices). Podepsaný dodatek provozní smlouvy zajistí průchodnost dotacím z fondů EU.

Při přijímání dotace z Fondu soudržnosti na projekt Lužická Nisa se Severočeská vodárenská společnost a. s. zavázala splnit podmínku uzavření smlouvy s provozovatelem podle nejlepší mezinárodní praxe. Příprava dodatku provozní smlouvy byla náročná. K dohodě vedla leckdy složitá, více než roční vyjednávání obou zainteresovaných společností. Nezbytné bylo zapojení expertních týmů právníků, managementu i orgánů obou společností. Výsledkem těchto jednání je uzavření dodatku provozní smlouvy, jehož výsledný text je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí a vyhovuje oběma stranám. Dodatek provozní smlouvy byl při přípravě průběžně konzultován a následně schválen Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR. Podepsáním tohoto dodatku Severočeská vodárenská společnost a. s. získá smluvně pozastavenou část přislíbené dotace na projekt Lužická Nisa a zcela tak eliminuje riziko odebrání již přidělené části.

„Nejlepší mezinárodní praxe požaduje zahrnout do smlouvy řadu provozních aktivit, které mezi provozovatelem SčVK a majetkovou společností SVS již byly běžně prováděny, ale nebyly podchyceny smluvně, proto dodatek provozní smlouvy zahrnuje i několik příloh věnujících se například parametrům, které stanovují kvalitu provozování a výpočet minimálního nájemného,“dodává předseda představenstva SčVK Rostislav Čáp.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: Minimální nájemné je součástí ceny vody a musí v regionu působnosti naší společnosti respektovat tzv. sociálně únosnou výši ceny vody. Nyní, po schválení dodatku Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí, již věříme, že o dotaci z Fondu soudržnosti EU pro dokončený projekt Lužická Nisa nepřijdeme. Co se týče řady dalších našich připravených nebo již realizovaných projektů, pro které žádáme o dotace z Operačního programu Životní prostředí, tam se možnostmi dořešení v současnosti velmi intenzivně zabýváme.“

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o SčVK:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představují největší společnost v zemi. Společnost poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje, Roztok u Prahy a ve Špindlerově Mlýně. Prostřednictvím dceřiné společnosti provozuje tyto služby v okrese Sokolov. Společnost má 1752 zaměstnanců a provozuje 67 úpraven pitné vody a 220 čistíren odpadních vod. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody. Zásadní důraz klade společnost na spokojenost zákazníků a úsporu času při vyřizování jejich požadavků. Jako první v ČR zavedla call centrum. Kvalitní služby zajišťuje i certifikace dle normy jakosti EN ISO 9001. Společnost zajišťuje i řadu dalších činností, zejména projekční a inženýrské činnosti pro průmyslové zákazníky i zákazníky z řad municipalit, dále průmyslový outsourcing, nebo realizaci vodohospodářských staveb „na klíč“, provádění laboratorních analýz a další činnosti.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., je členem skupiny Veolia Voda, která je největší společností na českém vodohospodářském trhu na municipální i průmyslové úrovni.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Došlo k podpisu dodatku provozní smlouvy mezi SVS a SčVK
Vytištěno: 20.07.2017 20:44, www.svs.cz