Pro média a PR

Dvě stavby Severočeské vodárenské společnosti jsou oceněny jako Vodohospodářská stavba roku


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) letos získala dvě z celkem čtyř udělovaných ocenění Vodohospodářská stavba roku, a to za zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod Kadaň a za zrekonstruovanou úpravnu vody Hradiště.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „V obou případech se jedná o stavby z kategorie tzv. strategických investic, které vedou k naplnění požadavků nové přísnější legislativy. Ocenění ukazují, že Severočeská vodárenská společnost těmto stavbám věnuje náležitou pozornost - stejně jako další společnosti zapojené do procesu jejich přípravy a realizace.“

Ocenění byla udělena v rámci specializované výstavy VOD-KA v Brně. SVS na ní byla mimořádně úspěšná, získala totiž dvě z celkem čtyř udělovaných ocenění Vodohospodářská stavba roku. Stavby SVS byly přihlášeny v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou i odvádění a čištění odpadních vod. V kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, ve stavbách s investičními náklady pod 50 milionů korun byla oceněna Rekonstrukce čistírny odpadních vod Kadaň. V kategorii staveb s investičními náklady nad 50 milionů korun byla oceněna Rekonstrukce úpravny vody Hradiště. V obou případech byl zároveň oceněn generální projektant staveb, společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. (SčVK).

Úpravna vody Hradiště
je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy, jež zásobuje pitnou vodou zhruba 650 tisíc obyvatel v Podkrušnohorské pánvi. Úpravna byla celkově rekonstruována v rámci subprojektu „Pitná voda“, který tvořil součást integrovaného projektu SVS „Podkrušnohoří“. Projekt „Podkrušnohoří“ realizovaný v letech 2004 – 2006 byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Subprojekt „Pitná voda“ v objemu téměř 8,7 milionu Eur zahrnoval kromě rekonstrukce úpravny vody Hradiště ještě rekonstrukci souvisejícího vodovodního přivaděče Želenice – Bílina.

Čistírna odpadních vod Kadaň
byla zrekonstruována v rámci subprojektu „Rekonstrukce ČOV“, jenž byl rovněž součástí integrovaného projektu SVS „Podkrušnohoří“. Cena subprojektu byla 12,9 milionu Eur. Subprojekt zahrnoval rekonstrukci a zkapacitnění čistírny odpadních vod v Kadani, ale i v Jirkově, Klášterci nad Ohří, Údlicích a Žatci. ČOV Kadaň je klasickou mechanicko-biologickou čistírnou
s primární sedimentací a termofilní stabilizací vyprodukovaných kalů s kapacitou 19 250 EO (ekvivalentních obyvatel). Kromě doplnění moderní čistírenské technologie byla ČOV vybavena novým systémem řízení, což přispívá ke spolehlivosti procesu čištění odpadních vod. ČOV slouží k čištění komunálních odpadních vod z Kadaně a vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Ohře, takže v konečném důsledku přispěla rekonstrukce ČOV Kadaň ke snížení množství dusíku a fosforu v toku řeky Labe.

Soutěž Vodohospodářská stavba roku vyhlásily v listopadu 2007 Svaz vodního hospodářství ČR se Sdružením vodovodů a kanalizací ČR. Cílem soutěže je seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v České republice. Základním kritériem pro hodnocení je komplexní posouzení přínosů staveb z hlediska jejich koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení, vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů, účinků pro ochranu životního prostředí, funkčnosti a spolehlivosti provozu, využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií, ale i estetických a sociálních účinků stavby.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Dvě stavby Severočeské vodárenské společnosti jsou oceněny jako Vodohospodářská stavba roku
Vytištěno: 26.07.2017 00:40, www.svs.cz