Pro média a PR

Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2006


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) zveřejňuje informaci o výsledku svého hospodaření za loňský rok. Celkový hospodářský výsledek - zisk po zdanění – činí 341,3 milionů korun.

Podle auditované účetní závěrky se tak společnosti podařilo dosáhnout lepšího hospodářského výsledku než v roce předešlém, kdy byl celkový hospodářský výsledek za rok 2005 ve výši 226,2 milionu korun. Je to způsobeno na jedné straně vyššími výnosy společnosti především v důsledku nárůstu tržeb za nájemné (vodohospodářského majetku pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s.), na straně druhé racionalizací nákupu služeb a dalších nákladů.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „O rozdělení zisku rozhoduje v souladu s Obchodním zákoníkem valná hromada akcionářů, což jsou v našem případě ze 100% města a obce. Veškerý zisk po odečtení povinných odvodů bývá reinvestován do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku. Bez zajištění vlastních zdrojů v dostatečné výši bychom nemohli žádat o dotace z fondů Evropské unie pro naše projekty, vedoucí k naplnění požadavků legislativy do konce roku 2010. Dostatečné vlastní finanční zdroje nám navíc umožňují bez ohrožení stability společnosti překlenout období realizace projektů, kdy zatím není k dispozici finanční plnění ze strany Evropské unie a státu. Vzhledem k těmto skutečnostem je zřejmé, že je žádoucí plánovat kladný hospodářský výsledek i pro příští období.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2(tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2006
Vytištěno: 25.07.2017 18:42, www.svs.cz