Pro média a PR

Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2007


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zveřejňuje informaci o výsledku svého hospodaření za loňský rok: Celkový hospodářský výsledek - zisk po zdanění – činí téměř 390,3 milionů korun.

Podle auditované účetní závěrky se tak společnosti podařilo dosáhnout lepšího hospodářského výsledku než v roce předešlém, kdy byl celkový hospodářský výsledek ve výši 341,3 milionu korun. Je to způsobeno na jedné straně vyššími výnosy společnosti především v důsledku nárůstu tržeb za nájemné (vodohospodářského majetku pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s.), na straně druhé racionalizací nákupu služeb a dalších nákladů. Skutečnost, že se SVS daří trvale zlepšovat hospodářský výsledek, se od roku 2005 promítá do realizace velkého objemu strategických, zejména legislativou vyvolaných investic.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Co se týče rozdělení zisku, rozhoduje o něm v souladu s Obchodním zákoníkem valná hromada akcionářů, což jsou v našem případě ze 100% města a obce. Veškerý zisk je po odečtení povinných odvodů podle stanov společnosti reinvestován výhradně do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku. Je nutné zdůraznit, že bez zajištění vlastních zdrojů v dostatečné výši bychom nemohli žádat o dotace pro projekty, vedoucí k naplnění požadavků legislativy do konce roku 2010. Dostatečné vlastní finanční zdroje nám umožňují bez ohrožení stability společnosti realizovat i projekty, pro které se případně dotace získat nepodaří. Je zřejmé, že je žádoucí plánovat kladný hospodářský výsledek i pro příští období.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2007
Vytištěno: 20.07.2017 20:37, www.svs.cz