Pro média a PR

Hospodářské výsledky SVS za rok 2009


Tisková zpráva, 30. dubna 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zveřejňuje informaci o výsledku svého hospodaření za loňský rok: Celkový hospodářský výsledek - zisk po zdanění – činí téměř 325 milionů korun. Má být opět reinvestován do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku.

Podle auditované účetní závěrky se společnosti podařilo dosáhnout hospodářského výsledku ve výši 324,75 milionu korun. Je to způsobeno na jedné straně výnosy společnosti z tržeb za nájemné (vodohospodářského majetku pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s.), na straně druhé racionalizací nákupu služeb a dalších nákladů. To, že se SVS daří trvale dosahovat kladného hospodářského výsledku, se od roku 2005 promítá do realizace velkého objemu strategických, zejména legislativou vyvolaných investic.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „O rozdělení zisku rozhoduje v souladu s Obchodním zákoníkem valná hromada akcionářů, což jsou v našem případě ze 100 % města a obce. Zisk je po odečtení povinných odvodů podle stanov společnosti každoročně reinvestován výhradně do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku. Je žádoucí plánovat kladný hospodářský výsledek. Bez zajištění vlastních finančních zdrojů v dostatečné výši bychom totiž ani nemohli žádat o dotace příp. o úvěry pro projekty, které vedou k naplnění požadavků legislativy. Dostatečné vlastní finanční zdroje nám umožňují bez ohrožení stability společnosti realizovat i ty velké projekty, pro které se případně dotace získat nepodařilo, např. stavby rozděleného projektu Dolní Labe, nebo ty právě realizované stavby, kde sice o dotace žádáme, ale zatím stavby financujeme z vlastních zdrojů.“

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. 

Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Hospodářské výsledky SVS za rok 2009
Vytištěno: 24.07.2017 11:02, www.svs.cz