Pro média a PR

Hospodářský výsledek SVS za rok 2010


Tisková zpráva, 11. května 2011

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zveřejňuje informaci o výsledku svého hospodaření za loňský rok: Celkový hospodářský výsledek - zisk po zdanění – činí 555 milionů korun. Má být opět reinvestován do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku.

Podle auditované účetní závěrky se společnosti podařilo dosáhnout hospodářského výsledku ve výši 555 milionu korun. Hospodářský výsledek je způsoben na jedné straně výnosy společnosti z tržeb za nájemné (vodohospodářského majetku pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s.), na straně druhé racionalizací nákupu služeb a dalších nákladů. Ve srovnání s výsledkem předešlého roku se zde projevil vliv mimořádné dividendy ve výši 200 milionů korun přijaté od provozní společnosti SčVK, kterou SVS použila na financování legislativou vyvolaných investic. To, že se SVS daří trvale dosahovat kladného hospodářského výsledku, se od roku 2005 promítá do realizace velkého objemu strategických investic. Díky tomu jsou opatření vyžadovaná legislativou v regionu SVS již splněna nebo před dokončením.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „O rozdělení zisku rozhoduje v souladu s Obchodním zákoníkem valná hromada akcionářů, což jsou v našem případě ze 100 % města a obce. Zisk je v SVS po odečtení povinných odvodů podle stanov společnosti každoročně reinvestován výhradně do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku. Musím zdůraznit, že je žádoucí plánovat kladný hospodářský výsledek. Bez zajištění vlastních finančních zdrojů v dostatečné výši bychom totiž ani nemohli žádat o dotace příp. o úvěry pro projekty, které vedou k naplnění požadavků legislativy. Dostatečné vlastní finanční zdroje nám umožňují bez ohrožení stability společnosti realizovat i ty velké projekty, pro které se dotace získat nepodařilo, jako např. stavby projektu Dolní Labe, nebo realizovat stavby, které kvůli dlouhodobým průtahům s dotacemi zatím musíme financovat z vlastních zdrojů. To je případ staveb projektu Čistá Ploučnice nebo výstavby nové ČOV Litvínov.“

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Hospodářský výsledek SVS za rok 2010
Vytištěno: 20.07.2017 20:39, www.svs.cz