Pro média a PR

Informační den projektu Lužická Nisa: Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Liberci je ve zkušebním provozu


Tisková zpráva 16. 10. 2008

V Liberci se dnes v areálu městské čistírny odpadních vod uskutečnil informační den projektu Severočeské vodárenské společnosti spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR - projektu „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, zkráceně Lužická Nisa. Dva související subprojekty Lužické Nisy, Rekonstrukce ČOV Liberec a Dostavba kanalizace Liberec – Jablonec nad Nisou, totiž dospěly do své finální fáze.

Informačního dne integrovaného projektu Lužická Nisa se zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (SYNER a OHL ŽS), správce stavby (VOD-KA), provozovatele (SčVK), zástupci státní správy a další hosté.

Dva související subprojekty Lužické Nisy - Rekonstrukce ČOV Liberec a Dostavba kanalizace - dospěly do své finální fáze. Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod byla před dvěma týdny kompletně předána a zahajuje podle harmonogramu zkušební provoz. Je dokončena i výstavba kanalizačních stok v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Poslední stavební práce probíhají pouze na dešťových zdržích – ty mají být dokončeny do dubna příštího roku. Komunální odpadní vody z aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou jsou již odváděny na zrekonstruovanou ČOV Liberec a čištěny v souladu s novou přísnější legislativou.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, zdůrazňuje:
„Dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod přispějí významným způsobem ke snížení znečištění řeky Lužické Nisy a tedy i přeshraniční zátěže životního prostředí ve smyslu přísnější evropské legislativy. Dochází jak ke zvýšení počtu obyvatel připojených na kanalizační síť, tak k čištění komunálních odpadních vod z aglomerace na zmodernizované čistírně odpadních vod. Ta má dostatečnou kapacitu i s výhledem do budoucna.“

Integrovaný projekt Lužická Nisa:

Sestává ze tří subprojektů: rekonstrukce ČOV Liberec, rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavby a rekonstrukce kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Jeho celkový finanční objem je cca 31,3 milionu EUR. Projektu Lužická Nisa bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno přes 20,7 milionu EUR z Fondu soudržnosti EU a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se investičně podílí SVS.

O stavbě:

Rekonstrukce ČOV Liberec

Obsahem je rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. ČOV s kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu teprve v roce 1994, nedosahovala však parametrů požadovaných Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS).
S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce, vzroste ve výhledu znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod až na cca 190 tisíc EO. Koncem dubna 2006 bylo předáno staveniště zhotoviteli a v květnu 2006 byla zahájena stavba - jak Rekonstrukce ČOV, tak Dostavba kanalizace.

Aktuálně: Od posledního ředitelského kontrolního dne v květnu 2008 byly provedeny poslední stavební dokončovací práce, garanční zkoušky a komplexní zkoušky stavby. V jejich rámci se provádělo testování řídícího systému a nastavování jednotlivých částí technologického zařízení do automatického provozu. Harmonogram stavby stanovil jako termín ukončení všech prací 30. září 2008, což se podařilo dodržet. Dne 1. října 2008 došlo k předání kompletní stavby a na tento krok navazuje zahájení ročního zkušebního provozu ČOV. Od počátku stavby do srpna 2008 bylo v rámci tohoto subprojektu proinvestováno téměř 6,35 milionu EUR (smluvní cena díla je 6,2 milionu EUR bez DPH).


Dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou

Obsahem subprojektu je dostavba a rekonstrukce kanalizace v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou. Zahrnuje šest dílčích akcí v městě Liberec, dvě dílčí akce v městě Jablonec nad Nisou, dostavbu kanalizačního systému ve Stráži nad Nisou a výstavbu dešťových zdrží před vtokem do ČOV Liberec. Celkem se jedná o dostavbu a rekonstrukci kanalizace v celkové délce cca 12,6 km a výstavbu dešťových zdrží o celkovém objemu 3 655 m3.

Aktuálně: Práce na dostavbě systému kanalizačních stok jsou ukončeny, byly provedeny zkoušky vodotěsnosti kanalizace a zkoušky pevnosti betonu. Šlo o stavebně náročný úkol, protože některé štoly jsou situovány v dopravně exponovaných lokalitách poblíž centra Liberce. Zhotovitel uplatnil moderní bezvýkopové technologie, klasickou ražbu i odstřely štol. Nejnáročnějším úsekem byla relativně krátká stoka A VII (o délce 550 m) dimenzovaná pro průtok komunálních odpadních vod 1240 litrů/s. Do štoly ražené ve zvětralé liberecké žule v hloubce až 18,5 metrů pod terénem docházelo v úseku pod Harcovským potokem k masivním přítokům vody do díla. V rámci realizace subprojektu Dostavba kanalizace pokračují nadále stavební práce na výstavbě dešťových zdrží. Od počátku stavby do srpna 2008 je v rámci tohoto subprojektu proinvestováno téměř 10,46 milionu EUR (smluvní cena díla je 11,2 milionu EUR bez DPH). 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Informační den projektu Lužická Nisa: Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Liberci je ve zkušebním provozu
Vytištěno: 25.07.2017 18:46, www.svs.cz