Pro média a PR

Jsou dokončeny stavební práce na ČOV a kanalizaci v Benešově nad Ploučnicí


Tisková zpráva, 16. června 2010

V areálu čistírny odpadních vod v Benešově nad Ploučnicí dnes byla slavnostně zakončena další etapa (stavební práce) investiční akce Severočeské vodárenské společnosti „Benešov nad Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod“. Jedná se o významnou stavbu z kategorie strategických investic ve finančním objemu 89,8 milionů korun (bez DPH), která zajistí odvádění a čištění městských odpadních vod v souladu s novou přísnější legislativou. Celá akce bude zakončena podle smlouvy o dílo ukončením zkušebního provozu ČOV k 31. 11. 2010.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Předmětem stavby je vybudování nové dostatečně kapacitní čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizační síť v Benešově nad Ploučnicí a zakončena na nové ČOV.Na tuto akci vedoucí ke zlepšení kvality vody v Ploučnici logicky navazují na Českolipsku stavby rozděleného projektu Čistá Ploučnice, které postupně realizujeme od podzimu 2009.“

„Vlastní realizace díla, které reprezentuje celkem 22 stavebních objektů a 23 provozních souborů, probíhala více než dva roky, a to bez přerušení i za nepříznivých podmínek v zimním období. Další velká část obyvatel Benešova nad Ploučnicí je nyní napojena na novou kanalizační síť, připojenou k nové ČOV. Tímto se hodnoty vypouštěných odpadních vod a jejich čistota dostaly výrazně pod limity stanovenými ČSN,“ doplňuje Ing. Pavel Přeučil, jednatel společnosti RAVEL.

Více o  stavbě:

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 89,8 milionů korun (bez DPH), z čehož přibližně 70% je určeno na opatření v rámci dostavby kanalizace a 30% je určeno pro stavbu nové čistírny odpadních vod. Uznatelné náklady stavby, tj. náklady stavební a technologické části, představují 46,6 milionů korun (bez DPH). Investorem stavby je SVS. Stavba je spolufinancována ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Ministerstva zemědělství „Výstavba a obnova čistíren odpadních vod, kanalizací a souvisejících objektů“ (dotace je ve výši 35% z uznatelných nákladů, tj. 16,331 mil. korun) a Krajským úřadem Ústeckého kraje (dotace 5% z uznatelných nákladů, tj. 2,3 mil. korun).

Zhotovitelem celé stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena v dubnu 2008 předáním staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se musel vypořádat s řadou komplikací. Postup prací ovlivnily povodně v červenci 2009, ale i nepříznivé geologické podmínky. Původně navržené zakládání čerpacích stanic odpadních vod se např. muselo změnit a provádět postupnou betonáží komory čerpací stanice odpadních vod a jejím spouštěním do hloubené jámy. Stavba navíc procházela místem předpokládaného výskytu středověké hradby a původní městské brány, kde byl nalezen pozůstatek sklepa měšťanského domu z období 17. – 18. století. Postup prací proto pozdržel archeologický průzkum. Termíny dokončení stavebních prací se však podařilo dodržet: Na čistírně odpadních vod byly podle smlouvy do ukončeny 31. května 2009 a práce na kanalizaci a komunikacích byly zakončeny do 31. května 2010. Dokončení celého díla bude završeno ukončením zkušebního provozu nové čistírny odpadních vod, probíhajícího za účasti zhotovitele do 30. listopadu 2010.

Čistírna odpadních vod

V Benešově nad Ploučnicí byla původně malá čistírna odpadních vod pro maximálně 2100 obyvatel, která by po dobudování kanalizační sítě a odstranění nevyhovujících výustí již kapacitně nestačila. Na místě původní ČOV a na sousedícím pozemku byla proto vybudována nová mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 4000 EO (ekvivalentních obyvatel). Technologická linka nové ČOV sestává z odlehčovací komory, mechanického čištění situovaného do stavebního objektu, čerpací stanice a biologické části, kterou tvoří dvě paralelní linky vestavěné do monobloku společně s kalovým hospodářstvím. Zahuštěný kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Děčín. Po dobu realizace nové čistírny byly v provozu dvě ze tří původních čistírenských linek. V současnosti je nová ČOV ve zkušebním provozu, který potrvá do 30. 11. 2010. Nová ČOV stojí v místě původní ČOV, která byla zdemolována, konkrétně provozní budova a komunikace byly zcela zdemolovány a nádrže byly částečně (cca 1 m pod povrch) odřezány a zasypány. Z původní ČOV zůstal pouze výústní objekt, který byl sanován.

Kanalizace


Opatření na kanalizační síti zahrnují oblast centra města a sídliště. Na kanalizaci bylo původně napojeno přes 3800 obyvatel, ale pouze od cca 1900 obyvatel byly splaškové vody odváděny na čistírnu odpadních vod – ostatní komunální odpadní vody odtékaly do Ploučnice bez jakéhokoliv vyčištění.

Nové kanalizační stoky jsou z kameninových trub o průměrech 250, 300, 400 a 500 mm v celkové délce 3 367 metrů. Kanalizační výtlaky jsou z odolného vysokohustotního polyetylénu HD-PE o průměru 110 mm v celkové délce 1 032 metrů. V rámci investiční akce SVS tak došlo k rozšíření kanalizační sítě v souhrnné délce 4 399 metrů. Kromě toho byly vybudovány veřejné části kanalizačních přípojek v celkové délce cca 1055 metrů. Byly rovněž vybudovány čtyři čerpací stanice odpadních vod a čtyři odlehčovací komory. Od čerpacích stanic odpadních vod byly vybudovány bezpečnostní přepady v souhrnné délce 44 metrů. Bylo odstraněno několik nevyhovujících kanalizačních výustí. Na novou ČOV jsou nyní odváděny odpadní vody od přibližně 3500 obyvatel města.

Stavba kanalizace sestává z hlavní kmenové stoky A v Děčínské ulici, která podchycuje původní kanalizační stoky nad Děčínskou ulicí (oblast sídliště) a odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod. Původní stoky jsou do splaškové kanalizační stoky v Děčínské ulici zaústěny po odlehčení odpadních vod v nových odlehčovacích komorách, vybudovaných v každé z jednotlivých ulic. Celkem se jedná o 4 odlehčovací komory v ulicích na původní stoce. Původní stoky dále budou sloužit jako dešťové s vyústěním do Ploučnice. V oblasti vnitřního města (náměstí a okolní ulice a v lokalitě u hřbitova) byla v celém rozsahu splašková kanalizace uložena v souběhu s původní stokou a jsou do ní napojeny splaškové kanalizační přípojky od jednotlivých objektů. Dešťové vody jsou nadále odváděny původním kanalizačním systémem. Na nové splaškové kanalizační stoky ve městě byly použity kameninové trubky. Současně se stavbou splaškové kanalizace byla v ulicích dotčených stavbou prováděna výměna nevyhovujících vodovodů. Koordinací prací, kdy se ve stejném výkopu zároveň vyměňuje dosluhující vodovod, minimalizovala SVS stavební náklady i dopravní omezení obyvatel. Po dokončení stavebních prací na kanalizační síti byly položeny nové povrchy dotčených komunikací, a to v celé šíři vozovky.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Jsou dokončeny stavební práce na ČOV a kanalizaci v Benešově nad Ploučnicí
Vytištěno: 20.07.2017 20:49, www.svs.cz