Pro média a PR

K zatopení historického sklepení již docházet nebude - dokončujeme rekonstrukci vodovodu v Litoměřicích, Okružní ulici

Teplice, 31. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje v Litoměřicích další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v ulicích Okružní a 5. května.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Rekonstrukce vodovodu v centru města má do budoucna zabránit únikům vody a škodám na historickém sklepení a přispět k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro připojené obyvatele.“

Více o stavbě
:

Původní vodovodní řady v křižujících se ulicích Okružní a 5. května v historickém centru města v městské památkové rezervaci byly z litiny. Byly uvedeny do provozu roku 1935. V posledních letech byly opakovaně poruchové, kvůli čemuž docházelo k zatopení historického sklepení. Betonová kanalizační stoka vedená ve vzdálenosti cca pět metrů od vodovodu je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Trasa vodovodu se rekonstrukcí nemění. Nově se používá potrubí z vysokohustotního polyetylénu. V Okružní ulici je měněno 157,7 metrů řadu o průměru 90 mm, v ulici 5. května 210,7 metrů řadu o průměru 90 mm, tj. celkem 343,7 metrů. V úseku délky 344 metrů jsou práce prováděny bezvýkopovou technologií BERSTLINING. Jde o metodu zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení stávajícího potrubí - používá se zpravidla v místech, kde je nutno chránit porosty nebo zachovat dopravu na komunikaci. Na trase bude přepojeno všech 24 stávajících vodovodních přípojek. V závěru stavby dojde k obnově dotčeného povrchu komunikace (dlažby).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. září 2012. Stavební práce začaly 24. září a mají být dokončeny do 15. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 15 staveb za celkových 67,66 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > K zatopení historického sklepení již docházet nebude - dokončujeme rekonstrukci vodovodu v Litoměřicích, Okružní ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:23, www.svs.cz