Pro média a PR

Končí rekonstrukce vodovodu v Harrachově, u zdravotního střediska


Tisková zpráva, 18. listopadu 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje v Harrachově, v lokalitě u zdravotního střediska další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu 1,4 milionů korun.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu zde do budoucna přispěje k bezproblémovým dodávkám pitné vody pro asi 50 připojených obyvatel.“
 
Více o  stavbě:

Původní vodovodní řad je z roku 1920. Vlivem stáří byl ve špatném technickém stavu, silně inkrustovaný (zarostlý), kapacitně nedostačující a poruchový. Navíc byl částečně veden po soukromých pozemcích, což provozní společnosti ztěžovalo jeho opravy.

V rámci investiční akce SVS proto došlo k výměně vodovodu. Bylo rekonstruováno celkem 187 metrů litinového vodovodu o průměru 80 mm, přičemž nově byl použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) rovněž o průměru 90 mm. Součástí rekonstrukce je osazení jednoho podzemního hydrantu a jednoho vzdušníku. Došlo také k přepojení šesti stávajících vodovodních přípojek. Zrekonstruovaný vodovod je veden v délce 97 metrů v původní trase a v délce 90 metrů je vymístěn mimo soukromé pozemky do veřejné komunikace.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 1,158 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v září 2011. Bezprostředně byly zahájeny stavební práce, které mají být dokončeny do konce listopadu 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Končí rekonstrukce vodovodu v Harrachově, u zdravotního střediska
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz