Pro média a PR

Končí rekonstrukce vodovodu ve Varnsdorfu, Táborské ulici


Tisková zpráva, 30. srpna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zrealizovala ve Varnsdorfu, Táborské ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu 2,8 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje do budoucna k vyšší spolehlivosti v dodávkách pitné vody pro přibližně 70 připojených obyvatel této lokality. Stavbu jsme naplánovali v koordinaci s městem.“

Více o stavbě:

Původní litinový vodovodní řad v Táborské ulici byl uveden do provozu již roku 1898. Potrubí bylo vlivem stáří ve špatném technickém stavu, značně inkrustované a opakovaně poruchové. Trasa vodovodu vede v komunikaci podél jednostranné zástavby převážně rodinných domů, v blízkosti státní hranice. Město zde naplánovalo rekonstrukci komunikace, proto stavba SVS probíhala v koordinaci s městem, jež zde zajistí konečnou povrchovou úpravu.

V rámci investiční akce SVS došlo k výměně původního litinového potrubí o průměru 50 mm v délce 345 metrů. Nově bylo použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 80 mm. Součástí stavby byla rekonstrukce veřejných částí čtyř stávajících vodovodních přípojek (z celkového počtu 14 přípojek na trase).

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 2,345 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. července 2011. Bezprostředně byly zahájeny stavební práce, které jsou již dokončeny. Připravuje se předání stavby.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Končí rekonstrukce vodovodu ve Varnsdorfu, Táborské ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:45, www.svs.cz