Pro média a PR

Koroze, chybějící dno, kaverny: důvody pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Roudnici n. L., Chelčického ul.

Teplice, 25. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci poruchové kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v Roudnici nad Labem, Chelčického ulici.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Povinnost zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Obnova majetku je naší prioritou, proto letos do těchto staveb půjdou téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu, což je kolem 830 milionů korun. Zdá se to být dost, ale přesto bychom tempo obnovy potřebovali zvýšit. To však naráží na ´strop´ finančních prostředků, generovaných z ceny vody.“

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka je z betonových trub o vnitřním průměru 400 a 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1929. Je uložena v komunikaci kryté asfaltobetonem a v chodníku krytém zámkovou dlažbou, v souběhu s vodovodem. Stoka je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, jak ukázala kamerová prohlídka – materiál je zkorodovaný nad 50%, místy chybí dno a vznikají kaverny.

Souběžně vedený vodovod je z litiny o vnitřním průměru 150 mm. Do provozu byl uveden roku 1963. Nevyžaduje akutně rekonstrukci, ale je uložen nad kanalizací nebo ji kříží, proto bude vyměněn zároveň s ní.

Pro kanalizaci se nově použije potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 109,7 metrů. Pro vodovod se použije tvárná litina vnitřního průměru 150 mm v délce 112 metrů. Součástí stavby, která bude provedena v otevřeném paženém výkopu, je přepojení stávajících 4 vodovodních a 4 kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet a vybudování jedné nové revizní šachty.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Koroze, chybějící dno, kaverny: důvody pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Roudnici n. L., Chelčického ul.
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz