Pro média a PR

Náhrada nevyhovujícího vodního zdroje a rekonstrukce vodovodu v Děčíně – Bechlejovicích finišuje

Teplice, 20. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – nahrazuje nevyhovující vodní zdroj a rekonstruuje vodovod v Děčíně – Bechlejovicích. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Cílem je zajistit do budoucna pro přibližně 130 připojených obyvatel bezproblémové zásobování kvalitní pitnou vodou. Stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos půjde 830 milionů korun, tzn. téměř tři čtvrtiny našich ročních investičních prostředků. Prioritně se přitom zaměřujeme na stavby v oblasti výroby a distribuce pitné vody.“

Více o stavbě:

Stávající vodní zdroj Bechlejovice, kterým je v současnosti zásobována část města Děčín – Bechlejovice, svou kvalitou nevyhovuje, protože při deštích dochází v mělkých zářezech k zakalení. Jako vodní zdroj bude proto odstaven. Vodojem Bechlejovice a jím zásobená oblast bude do budoucna zásobena z Březin kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Hřensko. V návaznosti na to se musí zkapacitnit rozváděcí vodovodní řad. 

Vodní zdroj Bechlejovice bude v rámci investiční akce SVS vyřazen z provozu. Dojde k rekonstrukci a zkapacitnění stávajících rozváděcích řadů potrubím z vysokohustotního polyetylénu PE-HD průměru 90 mm v úhrnné délce 669 metrů. Dojde k přepojení 17 stávajících vodovodních přípojek na trase. Dojde rovněž k osazení 4 podzemních hydrantů, 4 vzdušníků a budou provedeny úpravy na vodojemu Bechlejovice. Rekonstrukce řadů je prováděna zčásti v otevřeném paženém výkopu a zčásti bezvýkopovou technologií v sesuvném území. 

Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák). 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Náhrada nevyhovujícího vodního zdroje a rekonstrukce vodovodu v Děčíně – Bechlejovicích finišuje
Vytištěno: 25.06.2017 02:23, www.svs.cz