Pro média a PR

Náhrada nevyhovujícího vodního zdroje v obci Chřibská

Tisková zpráva, 1. října 2009

Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroje pro Chřibskou na Děčínsku. Kvalitní pitná voda pro tuto lokalitu bude nově dodávána z úpravny vody Chřibská. Jedná se o plánovanou investiční akci roku 2009, v celkovém finančním objemu téměř 17 milionů korun (bez 19% DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Cílem investiční akce naší společnosti je zajistit zásobování cca 1200 obyvatel obce Chřibská kvalitní pitnou vodou. Dojde jak k náhradě nevyhovujících místních vodních zdrojů, tak k rekonstrukci často poruchového, téměř stoletého vodovodu.“

Více o stavbě:

Pouze pro malou část obce Chřibská je přiváděna kvalitní pitná voda z úpravny vody Chřibská. Zbytek obce zásobuje veřejný vodovod z 10.-20. let minulého století, který je provozován ve třech tlakových pásmech. Místní vodní zdroje nejsou perspektivní, nevyhovují v některých ukazatelích (Al, Mn, pH) a Krajsou hygienickou stanicí je udělena časově ohraničená výjimka pro jejich používání. Hygienické zabezpečení vody se provádí ve vodojemech chlornanem sodným.

Horní tlakové pásmo s vodojemem v Krásném Poli o obsahu 150 m3 zásobuje část obce Chřibská - Krásné Pole a část Horní Chřibské, vodním zdrojem je prameniště Krásné Pole. Střední tlakové pásmo zásobuje centrální část obce Chřibská a část Horní Chřibské z vodojemu Kamenická o obsahu 100 m3, vodními zdroji jsou Kamenická a Syrovátkův pramen. Dolní tlakové pásmo z Dolního vodojemu o objemu 100 m3 zásobuje Dolní Chřibskou, vodním zdrojem je prameniště Chřibská – Dolní.

Zahajovaná investiční akce SVS nahradí stávající nevyhovující a dočasně použitelné vodní zdroje místního vodovodu kvalitní pitnou vodou z úpravny vody Chřibská.

Obsahem akce je
- vybudování výtlačného řadu z úpravny vody Chřibská do vodojemu Krásné Pole,
- osazení dvou čerpadel v objektu ÚV Chřibská s kapacitou 5,5 l/s (výhledová hodnota max. denní spotřeby) pro dopravu vody v tomto úseku,
- zřízení manipulační komory u vodojemu Krásné Pole (pro měření průtoku, signalizaci a ovládání),
- přeložka zásobovacího řadu z vodojemu Krásné Pole,
- úprava stávajícího řadu dolního tlakového pásma (rekonstrukce a zkapacitnění v délce 175 metrů, prodloužení o 15 metrů pod řekou Kamenicí),
- převedení Syrovátkova pramene do potoka,
- osazení nových armatur na stávajících řadech zřízení.

Celkový finanční objem stavby je 16,961 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v srpnu 2009. Stavební práce budou zahájeny v 41. týdnu 2009. Stavba má být zakončena do 30. června 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Náhrada nevyhovujícího vodního zdroje v obci Chřibská
Vytištěno: 20.07.2017 20:38, www.svs.cz