Pro média a PR

Nahrazujeme původní lapák štěrku na ČOV Ústí n. L. - Neštěmice novým hydraulickým, stabilnějším, účinnějším

Teplice, 6. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci: rekonstrukci lapáku štěrku na centrální čistírně odpadních vod (ČOV) v Ústí nad Labem – Neštěmicích.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „V předchozích letech tzv. přechodného období jsme prioritně zrealizovali strategické investice -celkové rekonstrukce velkých ČOV - abychom je uvedli do souladu s požadavky nové přísnější legislativy. Nyní postupně provádíme v rámci obnovy majetku opatření k výměněa doplnění dožívajících technologií na čistírnách, což je i případ lapáku štěrku na ČOV Neštěmice.“

Více o stavbě:

Mechanicko-biologická ČOV v Ústí nad Labem - Neštěmicích s projektovanou kapacitou 169 000 EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v polovině 90. let. Zpracovává odpadní komunální a průmyslové vody z krajského města, celkem od cca připojených 81 000 obyvatel, v přepočtu na objem znečištění je to 88 000 EO (ekvivalentních obyvatel). Od uvedení do provozu prošla ČOV postupně několika rekonstrukcemi a doplněním technologie. V roce 2003 proběhla částečná úprava biologické linky. V letech 2005-2006 byla vystrojena třetí usazovací nádrž a čtvrtá aktivační linka. V letech 2010-2011 byla instalována druhá odvodňovací odstředivka kalu. Rekonstrukce dosazovacích nádrží proběhla také v roce 2011. V letech 2011-2012 došlo k výměně šnekových čerpadel.

Stávající mechanický lapák štěrku je z roku 1997. Jde o jednonosníkovou jeřábovou drážku se dvěma kladkostroji pro zdvih a otvírání/zavírání drapáku. Při manipulaci s prázdným drapákem dochází ke zkrutu zdvihových lan a špatné synchronizaci kladkostrojů. Původní lapák bude proto nahrazen hydraulickým, mnohem stabilnějším, spolehlivějším i účinnějším. Součástí stavby bude instalace stavidlového uzávěru na přítoku odpadních vod do ČOV a související doplnění elektroinstalace a návazně i systému řízení. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Nahrazujeme původní lapák štěrku na ČOV Ústí n. L. - Neštěmice novým hydraulickým, stabilnějším, účinnějším
Vytištěno: 25.06.2017 02:25, www.svs.cz