Pro média a PR

Nová pravidla Severočeské vodárenské společnosti pro odkup vodohospodářských staveb

Severočeská vodárenská společnost připravila pro příští období nová pravidla pro odkup vodohospodářských staveb, včetně spolufinancování staveb obcí - akcionářů z prostředků SVS a. s.

Nová pravidla s platností od 1. ledna 2005 se týkají nabývání vodohospodářských staveb, sloužících k zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod v obcích, které jsou akcionáři SVS. Nejde o rekonstrukce majetku SVS spolufinancované s obcemi. V minulosti tvořil vklad Severočeské vodárenské společnosti až 40% investičních nákladů stavby, a to do výše maximálně osm milionů korun. Docházelo k případům, při kterých by se stavba nezaplatila po celou dobu své životnosti. V souladu se strategickým rozvojem SVS do roku 2010 došlo ke zreálnění podmínek pro odkup staveb.

Kupní ceny budou stanovovány tak, aby zajistily přiměřenou návratnost vynakládaných prostředků SVS. Nepřesáhnou 90% prokazatelných realizačních nákladů stavby a současně výši nákladů stavby po odečtení dotací.

Nově bude platit, že odkup bude realizován pouze tehdy, když náklady na jednoho nově připojeného obyvatele s trvalým bydlištěm v obci, popř. na ekvivalent spotřeby vody nebo produkce odpadních vod (EO - ekvivalentní obyvatel), nepřekročí 60.000,- Kč u vodovodu a 70.000,- Kč u kanalizace, vč. kanalizace realizované současně s čistírnou odpadních vod.

V případě spolufinancování staveb obcí - akcionářů SVS - bude výše kupních cen stavby stanovena podle počtu nově připojených obyvatel, a to ve výši 6.000,- Kč u vodovodů a 6.000,- Kč u kanalizace, příp. současně s čistírnou odpadních vod, na jednoho nově připojeného a v obci trvale žijícího obyvatele. Maximální výše kupní ceny bude 10 milionů korun.

Zájemci se budou moci seznámit s podrobným zněním pravidel na webových stránkách společnosti (v sekci "Pro akcionáře" jsou tato pravidla ke stažení).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, k tomu dodává: "V souvislosti s probíhající intenzivní přípravou finančně náročných strategických investic, které se mají realizovat do roku 2010, jsme připravili nový systém pravidel financování našich programů. Změna se dotýká i pravidel pro odkup staveb včetně spolufinancování staveb obcí tak, aby se zajistila jejich ekonomická návratnost."


home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Nová pravidla Severočeské vodárenské společnosti pro odkup vodohospodářských staveb
Vytištěno: 20.07.2017 20:47, www.svs.cz