Pro média a PR

SVS realizuje v Mostě souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Jana Žižky a U města Chersonu

Teplice, 20. srpna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Mostě další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Jana Žižky a U města Chersonu.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme kanalizační i vodovodní potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Původní kanalizace v této lokalitě je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměrech 300 až 600 mm v souhrnné délce 993 metrů a pro vodovod potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 100 a 150 mm v délce 1016 metrů. Na rekonstruovaném úseku budou přepojeny stávající kanalizační a vodovodní přípojky.
Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Zrekonstruovaná stoka bude napojena na stávající betonové kanalizační stoky v ulicích Leoše Janáčka, Aloise Jiráska a za muzeem. Zrekonstruované vodovodní řady budou napojeny na ocelový rozvodný řad z vodojemu Most - Hněvín. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. července 2012. Stavební práce začnou v září a jsou podle schváleného harmonogramu rozloženy do let 2012 - 2013. Zcela dokončeny budou do 31. prosince 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 79,61 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje v Mostě souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Jana Žižky a U města Chersonu
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz