Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci rozpadlé a rozlámané kanalizace v České Lípě, v ul. U Spojů

Teplice, 9. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Libereckém kraji další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v České Lípě, v ulici U Spojů.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaná kanalizace v ulici U Spojů zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od 50 připojených obyvatel tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Původní betonová kanalizace o vnitřním průměru 300 mm v ulici U Spojů je neznámého stáří. Kamerová prohlídka ukázala její špatný technický stav – potrubí je rozpadlé a rozlámané, v důsledku čehož vznikají kaverny, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V částečném souběhu s kanalizací ve vzdálenosti cca 3 m je veden vodovod z polyetylénu, který rekonstrukci nevyžaduje.

Pro kanalizaci se použije potrubí z kameniny o vnitřním průměru 300 mm v délce 37,5 metrů, kde bude rekonstrukce provedena v otevřeném paženém výkopu. Pro druhý úsek rekonstruovaný v délce 77 metrů pod komunikací bezvýkopovou technologií se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 315 mm. Součástí stavby je přepojení stávajících 2 kanalizačních přípojek na trase a rekonstrukce revizní šachty. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. září 2013. Vlastní výkopové práce započaly 23. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci rozpadlé a rozlámané kanalizace v České Lípě, v ul. U Spojů
Vytištěno: 25.06.2017 02:14, www.svs.cz