Pro média a PR

SVS: Začíná rekonstrukce vodovodu v Mostě, Pod Koňským vrchem

Tisková zpráva, Teplice, 11. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Mostě další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v ulici Pod Koňským vrchem.

„V letošním roce věnujeme v regionu SVS přibližně 60% ročních investic na obnovu stávajícího vodohospodářského majetku. Na Mostecku je tento podíl ještě markantnější. Tato stavba přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro přibližně 60 připojených obyvatel,dodává generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

Více o stavbě:

Důvodem rekonstrukce v ulici Pod Koňským vrchem je špatný technický stav původního litinového vodovodu průměru 150 mm z roku 1981. Vodovodní řad je veden v komunikaci mezi křížením s ulicemi Jana Evangelisty Purkyně a V Břízách.

V rámci investiční akce SVS bude provedena výměna stávajícího potrubí za potrubí z tvárné litiny průměru 150 mm v celkové délce 804 metrů. Nové potrubí bude uloženo převážně v původní trase, jen v horní části bude vymístěno ze soukromých pozemků a pozemku hřbitova do komunikace. Dále bude přepojeno pět stávajících vodovodních řadů a odboček a sedm stávajících vodovodních přípojek. Rovněž budou vyměněny tři stávající podzemní hydranty a jeden nový bude doplněn. 

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. dubna 2012. Stavební práce mají být podle smlouvy dokončeny nejpozději do konce srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 79,6 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 202 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,146 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,88 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Začíná rekonstrukce vodovodu v Mostě, Pod Koňským vrchem
Vytištěno: 25.06.2017 02:13, www.svs.cz