Pro média a PR

SVS provádí na Jablonecku rekonstrukci vodovodního přivaděče Jenišovice – Bezděčín

Teplice, 22. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další ze svých letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodního přivaděče Jenišovice – Bezděčín, pro zlepšení zásobování pitnou vodou.

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Rekonstrukce 2233 metrů přivaděče přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro připojené obyvatele obce Jenišovice.“ 

Více o stavbě:

Jedná se o přívodní řad mezi sběrnou jímkou prameniště Kozlence a vodojemem Jenišovice – starý, který je ve špatném technickém stavu. Cílem stavby je rekonstrukce přívodního řadu, čímž dojde ke zvýšení jeho kapacity při zachování profilu a vyloučení poruch. Navržená rekonstrukce počítá s využitím zvýšené kapacity vodojemu Jenišovice - starý do budoucna.
V rámci investiční akce SVS bude nově použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) průměru 80 mm v délce 2233 metrů. Bude provedeno přepojení tří stávajících vodovodních přípojek. Jedna další nemovitost bude připojena jako kompenzace vstupu na soukromý pozemek - bude realizována vodovodní přípojka k č. p. 25 v délce 41 metrů s vodoměrnou šachtou. Po dobu rekonstrukce bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 20. týdnu 2012. Stavební práce mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 14 staveb za celkových 80,31 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:
Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí na Jablonecku rekonstrukci vodovodního přivaděče Jenišovice – Bezděčín
Vytištěno: 28.06.2017 12:37, www.svs.cz