Pro média a PR

SVS staví na Lounsku nový vodovodní přivaděč mezi obcemi Kaštice a Oploty

Teplice, 18. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku další ze svých letošních plánovaných investičních akcí – staví nový vodovodní přivaděč mezi obcemi Kaštice a Oploty, pro zlepšení zásobování pitnou vodou.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Výstavba téměř 2250 metrů nového vodovodu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro připojené obyvatele obcí Oploty, Neprobylice a Kaštice.“ 

Více o stavbě:

Bude vybudován nový vodovodní přivaděč z Kaštic, jež jsou částí města Podbořany, do obce Oploty. Pro řad v délce 2250 metrů bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) průměru 110 mm. Na tento řad budou napojeny stávající rozvodné vodovodní řady obcí Oploty, Neprobylice a Kaštice. Vznikne propojení doposud samostatných obecních vodovodních systémů, jež přispěje ke kvalitnímu zásobování pitnou vodou.

Trasa povede po pravé straně silnice č. III/2248 (ve směru Oploty – Kaštice) v délce 2124 metrů. V místech, kde trasa vede v těsné blízkosti chmelnic, bude použita bezvýkopová technologie. Bude realizováno napojení vodovodního řadu v délce 124 metrů u křižovatky k obci Neprobylice. V prostoru křižovatky bude vodovodní řad uložen rovněž s využitím bezvýkopové technologie, řízenou mikrotuneláží.
Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 14. června 2012. Stavební práce mají být dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 14 staveb za celkových 50,93 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS staví na Lounsku nový vodovodní přivaděč mezi obcemi Kaštice a Oploty
Vytištěno: 28.06.2017 12:31, www.svs.cz