Pro média a PR

SVS zahájila v Děčíně rekonstrukci vodovodu, který je veden přes frekventovaný Tyršův most

Teplice, 19. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Děčíně další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu, který je veden přes frekventovaný Tyršův most.

Jako každá vlastnická vodárenská společnost máme zpracovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací, který průběžně plníme. Rekonstrukce vodovodu na děčínském Tyršově mostě sice přinese na nezbytnou dobu určitá dopravní omezení, ale do budoucna přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro připojené obyvatele.,dodává generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

Více o stavbě:

Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce původního ocelového vodovodu o průměru 250 a 400 mm, který je ve špatném technickém stavu. Trasa v délce 195 metrů je vedena v tělese dopravně značně frekventovaného Tyršova mostu přes Labe v blízkosti děčínského centra. Nově se použije ocelové potrubí o průměru 273 mm s vnitřní cementací, vnější polyetylénovou ochranou a dodatečnou tepelnou izolací. 

Výměna potrubí se bude v tomto případě provádět s použitím speciální pojízdné montážní konstrukce, která bude umístěna na chodnících mostu. Bude probíhat po úsecích, jejichž délka bude odpovídat vzdálenosti příčných nosníků mostu. Formou stavebních zemních prací proběhne pouze osazení sekčních šoupat na vodovodu, umístěných na obou stranách rekonstruovaného úseku. Při rekonstrukci vodovodu budou uzavřeny jak oba chodníky, tak bude značně omezena průjezdnost Tyršova mostu. Jeden jízdní pruh bude totiž sloužit pro pěší a cyklisty a druhý jízdní pruh bude obousměrně určen pro MHD a vozidla integrovaného záchranného systému.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila v Děčíně rekonstrukci vodovodu, který je veden přes frekventovaný Tyršův most
Vytištěno: 28.06.2017 12:30, www.svs.cz