Pro média a PR

SVS zahájila souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích – Proseticích, v Průřezné ulici

Teplice, 19. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích – Proseticích, v Průřezné ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Před rekonstrukcí kanalizace vždy prověřujeme i technický stav souběžně vedeného vodovodu, abychom případně jejich rekonstrukci mohli úsporně provést v rámci jednoho výkopu. Stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Původní kanalizace v Průřezné ulici je ve špatném technickém stavu. V těsném souběhu s ní vede vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu také rekonstruován.
Nově bude pro kanalizaci použita kamenina průměru 300 mm v délce 116,5 metrů a průměru 400 mm v délce 124,5 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 80 mm v délce 289,5 metrů.
Na rekonstruovaném úseku bude zároveň přepojeno 32 stávajících kanalizačních přípojek a pět uličních vpustí a 33 vodovodních přípojek. Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem stavby bude obnoven dotčený povrch komunikace.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 20 staveb za celkových 85,68 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahájila souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Teplicích – Proseticích, v Průřezné ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:36, www.svs.cz