Pro média a PR

SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Bílině, v Lidické, Fišerově a Důlní ulici

Teplice, 25. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Bílině, v Lidické, Fišerově a Důlní ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Tato stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně 80 připojených obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Původní kanalizační stoka z 30. let minulého století je vlivem stáří ve špatném technickém stavu: má popraskané stěny, vymleté betonové dno a místy zborcený profil. V těsném souběhu s kanalizací vede vodovodní řad z roku 1928. Je z více než 40% inkrustovaný a vykazuje opakovaně poruchy, proto bude v rámci jednoho výkopu rekonstruován souběžně s kanalizací. 

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně kanalizační stoky a vodovodního řadu v ulicích Lidická, Fišerova a Důlní. Způsob odkanalizování a zásobování pitnou vodou se v této lokalitě nezmění. Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny průměru 300 mm v délce 373 metrů. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno 20 stávajících kanalizačních přípojek. Co se týče souběžně vedeného vodovodu, nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 100 mm v délce 219 metrů a průměru 80 mm v délce 150 metrů. Zároveň bude přepojeno 20 stávajících vodovodních přípojek. Závěrem dojde k obnovení povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 20 staveb za celkových 85,7 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS zahajuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Bílině, v Lidické, Fišerově a Důlní ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:22, www.svs.cz