Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci vodovodu v Mostě, ul. Mikoláše Alše


Tisková zpráva, 16. ledna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Mostě další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v ulici Mikoláše Alše.

Ing. David Votava, ředitel odboru koncepce a rozvoje Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Trvale usilujeme o zlepšování stavu našeho infrastrukturního majetku, vodovodních a kanalizačních sítí. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro přibližně 300 připojených obyvatel.“ 

Více o  stavbě:

Původní vodovodní řad v ulici Mikoláše Alše z roku 1952 je ve špatném technickém stavu. V posledních letech je opakovaně poruchový. Je vedený pod vzrostlými stromy a navíc je v této lokalitě obtížné uspořádání inženýrských sítí. Kanalizace v ulici je vedena souběžně, ale v dostatečné vzdálenosti. Vzhledem k tomu a k jejímu dobrému stavu ji není nutné rekonstruovat.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně 257 metrů dlouhého úseku litinového vodovodu o průměru 125 mm za odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o stejném průměru. Součástí stavby bude přepojení osmi stávajících vodovodních přípojek. rekonstrukce vodovodu bude provedena za použití bezvýkopové technologie - kromě úseku, kde dojde k podchodu kolektoru.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště v říjnu 2011. Stavební práce byly zahájeny v témže měsíci. Termín dokončení je stanoven do 31. ledna 2012.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci vodovodu v Mostě, ul. Mikoláše Alše
Vytištěno: 25.06.2017 02:11, www.svs.cz