Pro média a PR

SVS zahajuje II. etapu rekonstrukce vodovodu v Liberci - Františkově, Švermově ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o II. etapu rekonstrukce vodovodu v Liberci - Františkově ve Švermově ulici, za téměř pět milionů korun (bez DPH)

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Zahajovaná investiční akce do budoucna přispěje k bezporuchovému zásobování přibližně 1000 připojených obyvatel libereckého Františkova pitnou vodou. Jde o jednu ze staveb z kategorie obnovy infrastrukturního majetku společnosti, na niž je určena třetina z celkového objemu investičního plánu, který letos představuje více než 1,3 miliardy korun.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad v uvedené lokalitě byl postaven v letech 1935 až 1943. Je stářím silně inkrustovaný a proto opakovaně poruchový. V první etapě byla provedena rekonstrukce vodovodu v úseku od Vojanovy ulice po křižovatku s Uralskou ulicí. V rámci druhé, právě zahajované etapy, dojde k rekonstrukci úseku od křižovatky s Uralskou ulicí po Karlinskou ulici.

Obsahem investiční akce SVS je výměna litinového potrubí v celkové délce 529 metrů, včetně přepojení 20 ks vodovodních přípojek v souhrnné délce 100 metrů. Nově bude použito potrubí z tvárné litiny o průměru 100 mm, což je odolný a zdravotně nezávadný materiál. Po výměně vodovodu uvede SVS povrch vozovky do původního stavu v rozsahu poškozeném výkopovými pracemi.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 4,9 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost LIVAK, spol. s r. o. se sídlem v Liberci. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 10. 4. 2008. Stavební práce začnou tento týden a mají být podle smlouvy ukončeny do 31. července 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,257 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny, tj. 888 milionů korun půjde na strategické investice a třetina, tj. 463 milionů korun je určena na obnovu stávajícího majetku.


Vytištěno: 25.07.2017 18:47, www.svs.cz